با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
بررسی اثر سرعت دورانی، دما، نوع پیچ فشاری و قطر دای بر میزان روغن استخراج‌شده از دانه روغنی کنجد

منصور عسافی؛ رسول معمار دستجردی؛ محمد نوشاد

دوره 10، شماره 2 ، 1399، ، صفحه 325-336

https://doi.org/10.22067/jam.v10i2.78223

چکیده
  در سال‌های اخیر همگام با رشد جمعیت و بهبود سطح زندگی، مصرف روغن‌های گیاهی رو به افزایش نهاده و موجب افزایش سطح زیر کشت دانه‌های روغنی شده است. اخیراً کنجد به‌عنوان یک گیاه مناسب روغنی برای کشت در شرایط آب و هوایی ایران مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش یک دستگاه عصاره‌گیری از دانه‌ی روغنی کنجد، به روش پیچ پرسی طراحی و ساخته ...  بیشتر