با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
بررسی تجربی عملکرد سامانه ی گرمایش خورشیدی گلخانه مجهز به متمرکزکننده ی سهموی و جمع کننده ی خورشیدی تخت دو منظوره

محمد جعفری؛ حمید مرتضی پور؛ کاظم جعفری نعیمی؛ محمد مهدی مهارلویی

دوره 7، شماره 2 ، 1396، ، صفحه 364-378

https://doi.org/10.22067/jam.v7i2.56939

چکیده
  در تحقیق حاضر، برای تأمین حرارت مورد نیاز گلخانه، یک سامانه ی گرمایش خورشیدی مجهز به متمرکزکننده ی سهموی خطی و جمع کننده ی خورشیدی تخت دو منظوره، پیشنهاد گردید. در این سامانه از یک مخزن برای ذخیره حرارت تولید شده استفاده شد. جریان سیال حامل حرارت در داخل متمرکزکننده به‌صورت اجباری و با استفاده از پمپ انجام گرفت. یک جمع کننده ی خورشیدی ...  بیشتر