با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
مطالعه آیروآکوستیکی پروانه محوری موتور تراکتور با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

بهروز صبر علیلو؛ آرش محبی؛ عیوض اکبریان؛ عادل رضوانی وند فنائی

دوره 10، شماره 2 ، 1399، ، صفحه 255-264

https://doi.org/10.22067/jam.v10i2.74963

چکیده
  پیش‌بینی صدای تولید شده از جریان سیال علی‌رغم دشوار بودن، می‌تواند با کمک تکنیک‌های عددی مدرن و دینامیک سیالات محاسباتی شبیه‌سازی گردد. تحقیق حاضر به بررسی شبیه‌سازی آیروآکوستیکی پروانه موتور تراکتور با استفاده از مدل تعیین نویز جریان نویز پهن باند می‌پردازد. نویز در ادوات کشاورزی از آن جهت که هم با آسایش انسان و هم حیوانات ارتباط ...  بیشتر