با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
بهینه‌سازی انباره موتور احتراقی یک چمن‌زن دوشی جهت کاهش سطح آلایندگی صوتی

شهریار صدیقی؛ داود کلانتری؛ ژوزف ردل

دوره 11، شماره 2 ، 1400، ، صفحه 359-369

https://doi.org/10.22067/jam.v11i2.84829

چکیده
  در مطالعه حاضر امکان بهینه‌سازی انباره یک موتور احتراقی کوچک مربوط به چمن‌زن دوشی جهت کاهش سطح سروصدای تولیدی آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. آزمایش‌ها به‌صورت فاکتوریل، بر پایه طرح کاملاً تصادفی و در سه تکرار انجام گرفت. تیمارهای پژوهش عبارت بودند از: انباره اصلی موتور و انباره بهینه‌شده در دو سطح 3000 و 5000 دور در دقیقه و عوامل ...  بیشتر