با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
بررسی تأثیر میزان غلظت کلریدکلسیم دوآبه بر برخی خواص مکانیکی سیب طی دوره انبارمانی

مصطفی جعفریان؛ حسن صدرنیا؛ محمدحسین آق خانی

دوره 3، شماره 2 ، 1392، ، صفحه 133-143

https://doi.org/10.22067/jam.v3i2.25169

چکیده
  امروزه استفاده از مواد پوششی جهت حفظ کیفیت محصولاتی که دوره انبارمانی دارند، مرسوم است. تحقیقات گذشته نشان داده است ترکیبات کلسیم موجب بهبود و حفظ استحکام دیواره سلولی می‌گردد. بر این اساس در این تحقیق اثر غلظت ماده پوشاننده کلریدکلسیم دوآبه بر دو واریته سیب زرد و قرمز لبنانی مورد بررسی قرار گرفت. سیب‌ها با عمل غوطه‌وری در محلول ...  بیشتر