با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
تشخیص زودهنگام بیماری آتشک درختان میوه دانه‌دار با استفاده از طیف‌سنجی مرئی- مادون قرمز و نزدیک و روش‌های کاهش ابعاد

نیکروز باقری؛ حسنی محمدی منور

دوره 10، شماره 1 ، 1399، ، صفحه 37-48

https://doi.org/10.22067/jam.v10i1.71911

چکیده
  بیماری آتشک یکی از مخرّب‌ترین بیماری باکتریایی درختان میوه دانه‌داردر سراسر جهان است. در سال‌های اخیر، طیف‌سنجی به‌عنوان یک روش دقیق و زمان واقعی برای تشخیص بیماری‌های گیاهی شناخته شده است. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش تشخیص بیماری آتشک درختان گلابی در مراحل اولیه آلودگی با استفاده از طیف‌سنجی مرئی و مادون قرمز نزدیک است. برای ...  بیشتر

تهیه نقشه‌های مدیریتی علف هرز با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی با هدف کاربرد در کشاورزی دقیق

عباس روحانی؛ حسن مکاریان

دوره 1، شماره 2 ، 1390

https://doi.org/10.22067/jam.v1i2.11355

چکیده
  با پدید آمدن تکنیک‌های آماری قوی و شبکه‌های عصبی، مدل‌های پیش بینی کننده پراکنش موجودات به سرعت در اکولوژی توسعه پیدا کرده است. این پژوهش به منظور پیش بینی و ترسیم نقشه توزیع جمعیت علف هرز تلخه با استفاده از شبکه‌های عصبی چندی ساز بردار یادگیر (LVQ) و پرسپترون چندلایه (MLP) در سطح مزرعه انجام شد. داده‌های مربوط به جمعیت علف هرز از طریق ...  بیشتر