با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
ارزیابی رسیدگی هندوانه با استفاده از تحلیل صوت حاصل از اعمال ضربه به آن

محمد سعادتی نیا؛ باقر عمادی؛ حسن صدرنیا

دوره 4، شماره 2 ، 1393، ، صفحه 296-304

https://doi.org/10.22067/jam.v4i2.34824

چکیده
  یکی از روش‏های غیر مخرب برای ارزیابی کیفیت درونی برخی میوه ‏ها، پردازش و تحلیل سیگنال‏های صوتی حاصله از ایجاد ضربه بر روی آن‏ها می‏ باشد. بر این اساس، امکان کاربرد این روش برای ارزیابی کیفیت درونی میوه هندوانه مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق، تأثیر دو متغیر مستقل محل اعمال ضربه (دو طرف خط مرکزی هندوانه و مقابل محل اتصال به ساقه) ...  بیشتر