با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
مدل‌سازی
مدل سازی سامانه کنترل ارتفاع با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

علیرضا تهور؛ شاهین حیدری؛ پویا زرین چنگ

دوره 6، شماره 2 ، 1395، ، صفحه 350-361

https://doi.org/10.22067/jam.v6i2.45162

چکیده
  سامانه های ابزار دقیق و خودکار در ماشین آلات کشاورزی، میدانی و عمرانی به شکل فزآینده موجب افزایش بهره وری، دقت و توسعه کاربردی گردیده است. دستگاه کنترل ارتفاع جهت اندازه گیری ارتفاع نمونه های مختلف، از بخش های مکانیکی شامل مجموعه محرکه تسمه نقاله، بدنه اصلی، موتور الکتریکی، مبدل و بخش الکترونیکی شامل حسگر فراصوت فرستنده و گیرنده ...  بیشتر