با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
تحلیل و ارزیابی قابلیت اطمینان دروگرهای نیشکر استافت سری 7000 در برداشت نیشکر

پیام نجفی؛ محمدامین آسودار؛ افشین مرزبان؛ محمد علی هرمزی

دوره 5، شماره 2 ، 1394، ، صفحه 446-455

https://doi.org/10.22067/jam.v5i2.28447

چکیده
  امروزه با مکانیزه شدن سیستم‏‌های کشاورزی، انجام به‌موقع فعالیت‏‌ها نیازمند برنامه‏‌ریزی صحیح ماشینی است. برای برنامه‏‌ریزی صحیح باید از میزان قابلیت اطمینان ماشین‏‌ها اطلاع داشت. در همین راستا تحقیقی برای تعیین میزان قابلیت اطمینان دروگرهای نیشکر استافت مدل 7000 در شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی برنامه‌‏ریزی و اجرا شد. در این ...  بیشتر