با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
بررسی الگوی مصرف انرژی محصول گوجه فرنگی در استان خراسان رضوی

مهدی شعبان زاده؛ رضا اسفنجاری کناری؛ اعظم رضائی

دوره 6، شماره 2 ، 1395، ، صفحه 524-536

https://doi.org/10.22067/jam.v6i2.37724

چکیده
  در حالی‌که جمعیت جهان در حال افزایش است، تولیدات کشاورزی همچنان بر پایه ی استفاده از منابع محدود و تجدید‌ناپذیر می باشند. علاوه بر بحث کمیابی، بهره برداری پیوسته و بدون وقفه از نهاده ها در درازمدت، سبب گسترش آلودگی، افت حاصلخیزی خاک و در نهایت سبب کاهش ظرفیت تولید در بخش کشاورزی می گردد. با این رویکرد در مطالعه حاضر میزان مصرف انرژی ...  بیشتر