با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
بررسی و ارزیابی سامانه فراصوت در تعیین و تشخیص ارتفاع تاج پوشش گیاه ذرت

ترحم مصری گندشمین؛ پژمان عالی قلعه؛ سعید عالی قلعه؛ بهمن نجفی

دوره 7، شماره 2 ، 1396، ، صفحه 379-387

https://doi.org/10.22067/jam.v7i2.48567

چکیده
  افزایش جمعیت، کمبود منابع و مخاطرات زیست‌محیطی در امر تولید محصولات، سبب نفوذ چشمگیر فناوری‌های نوین و افزایش دقت در عملیات کشاورزی شده است. یکی از نمود‌های به‌کارگیری فن‌آوری‌های نوین در روند تولید محصول، تعیین ویژگی‌های مختلف محصول (مثل ارتفاع محصول) در مراحل مختلف رشد گیاه است. شناسایی و اندازه‌گیری ارتفاع محصول با استفاده ...  بیشتر