با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
مقایسه‌ی روش‌های پس‌پراکنشی لیزر و تصویربرداری دیجیتال روی تشخیص آلفا- سولانین در سیب‌زمینی

سعیده بابازاده؛ پرویز احمدی مقدم؛ آرش ثباتیان؛ فاروق شریفیان

دوره 10، شماره 1 ، 1399، ، صفحه 49-58

https://doi.org/10.22067/jam.v10i1.79800

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق، بررسی توانایی‌های دو روش غیر مخرّب، تصویربرداری دیجیتال (DI) و تصویربرداری پس‌پراکنشی نور لیزر (LLBI)، روی تشخیص سم آلفا- سولانین در سیب‌زمینی است. نمونه‌های سیب‌زمینی در گروه‌های سالم و سمّی براساس مقدار آلفا- سولانین موجود دسته‌بندی شدند. کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) برای تعیین مقدار آلفا- سولانین موجود ...  بیشتر