با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
شبیه‌سازی عددی روش سرعت بازگشت آونگ جهت تشخیص رسیدگی خربزه

فرهاد خوشنام؛ مسلم نامجو

دوره 10، شماره 1 ، 1399، ، صفحه 83-92

https://doi.org/10.22067/jam.v10i1.71925

چکیده
  در این تحقیق جهت شبیه‌سازی روش سرعت بازگشت آونگ روی خربزه، تجزیه و تحلیل عددی نیرومندی پیشنهاد شد. تغییر پارامترهای ضربه روی دو رقم خربزه (زرد ایوانکی و سوسکی سبز) و در پنج مرحله رسیدگی بررسی شد. نتایج نشان داد که سرعت بازگشت، ارتفاع بازگشت، ارتفاع نسبی بازگشت، زاویه بازگشت، انرژی بازگشت و ضریب پس‌جهش (نسبت سرعت) با رسیدگی خربزه افزایش ...  بیشتر