با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

امروزه با توجه به پیشرفت های علم الکترونیک و رایانه و ارتباط روزافزون این علم با سایر علوم، عرصه های نوین و گسترده ای برای ایجاد تحول فراروی بشر قرار گرفته است. از جمله این تحولات می توان به کشاورزی دقیق اشاره نمود. یکی از پیشرفته ترین بخش‌های این فن‌آوری مربوط به بخش پایش عملکرد محصول می باشد. در این بخش با بهره گیری از حسگرهای الکترونیکی نصب شده بر روی ماشین برداشت، جریان جرمی لحظه ای مواد برداشت شده به‌صورت بی‌درنگ در حین برداشت محصول قابل اندازه‌گیری می‌باشد. با ترکیب این داده ها با داده‌های مکانی حاصل از سیستم GPS، نقشه ی تغییرات میزان عملکرد محصول مزرعه قابل دستیابی می‌باشد. در این تحقیق با نصب یک بارسنج بر روی پلانجر دستگاه بسته بند برای اندازه گیری نیروی وارد بر پلانجر و یک شفت انکودر بر روی فلایویل دستگاه برای تشخیص زاویه و میزان جابه‌جایی پلانجر در حین کار، میزان نیروی افقی وارد بر پلانجر و نیز جابه‌جایی آن هنگام فشرده کردن علوفه اندازه گیری شد. با محاسبه سطح زیر نمودار نیرو- جابه‌جایی پلانجر، میزان انرژی بسته ‏بندی دستگاه بسته ‏بند مشخص گردید. با توزین محصول در نقاط مختلف مزرعه قبل از برداشت توسط بسته بند و داده های به‌دست آمده از حسگرهای نصب شده بر روی بسته بند در حین برداشت مشخص گردید که رابطه خوبی بین مقدار جرمی محصول و میزان انرژی بسته ‏بندی دستگاه بسته ‏بند وجود دارد. داده های مکانی مزرعه با استفاده از یک سیستم مکانیابی جهانی (GPS) اندازهگیری شد. با ترکیب دادههای به‌دست آمده از حسگرهای جایگذاری شده بر روی دستگاه بسته بند و داده‌های مکانی نقشه عملکرد مزرعه تهیه گردید.

کلیدواژه‌ها

1. Ahmadi, I., M. Ghazavi, S. Minaei, and A. Borghei. 2010. Design, development and evaluation a semi- automated system for measuring the special positioning of hay alfalfa for baler machine. Iran Journal of Biosystem Engineering 41 (1): 11-16. (In Farsi).
2. Auerhammer, H., M. Demmel, T. Muhr, J. Rottmeier, and K. Wild. 1994. GPS for yield mapping on combines. Computers and Electronics in Agriculture 11 (1): 53-68.
3. Borgelt, S. C., and K. A. Suddath. 1992. Grain flow for in field yield mapping. ASAE Paper No. 92-1022, ASAE, St. Joseph, Michigan.
4. Chaplin, J., N. Hemming, and B. Hetchler. 2003. Comparison of an impact plate and torque based yield sensors. ASAE Paper No. 0313034, ASAE, St. Joseph, Michigan.
5. Holman, J. P. 1990. Experimental methods for engineers. 1st Edition, Translated by M. Maleki, and B. Dibainia, Academic Center of Education. Isfahan. (In Farsi).
6. Maguire, S. M., R. J. Godwin, M. J. O’Dogherty, and K. Blackburn. 2007. A dynamic weighing system for determining individual square bale weights during harvesting. Biosystems Engineering 98: 138-145.
7. Morgan, M., and D. Ess. 1997. The precision-farming guide for agriculturists. 1st Edition, Translated by M. Loghavi, Agricultural Research and Education Organization, Tehran, 295p. (In Farsi).
8. Perez-Munoz, F., and T. S. Colvin. 1996. Continuous grain yield monitoring. Transactions of the ASAE 39 (3): 775-783.
9. Sirvastava, A. K., G. E. Georing, and R. P. Rohrbach. 1993. Engineering principle of agricultural machines. ASAE, textbook No. 6, ASAE. 601p.
10. Vansichen, R., and J. De Baerdemaeker. 1991. Continuous wheat yield measurements on a combine. Automated Agriculture for the 21st Century, Proceedings of the 1991 Symposium, St. Joseph. ASAE Publication, pp 346-355. Michigan.
11. Wild, K., and H. Auerhammer. 1999. A weighing system for local yield monitoring of forage crops in round balers. Computers and Electronics in Agriculture 23 (2): 119-132.
CAPTCHA Image