با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه گیلان

چکیده

در این تحقیق میزان انرژی مصرفی و هزینه‌های ورودی تولید بادام‌زمینی در استان گیلان محاسبه شده است. اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 75 کشاورز به‌دست آمد. داده‌ها از سه گروه مزرعه با مساحت‌های کمتر از نیم هکتار، نیم تا یک هکتار و بیشتر از یک هکتار جمع‌آوری شدند. نتایج نشان داد، میزان انرژی ورودی برای تولید بادام‌زمینی 36/19407 مگاژول بر هکتار است. دو نهاده سوخت دیزل و کودهای شیمیایی به‌ترتیب با 05/50 و 14/19 درصد پرمصرف‌‌ترین نهاده‌های انرژی در تولید بادام‌زمینی بودند و تفاوت انرژی‌های ورودی سه نهاده ماشین‌ها، سوخت دیزل و الکتریسیته در مساحت‌های مختلف مزارع معنی‌دار (05/0>p) بود. میانگین کارایی انرژی در مساحت‌های کمتر از نیم هکتار، نیم تا یک هکتار و بیش از یک هکتار به‌ترتیب 67/3، 02/4 و 12/4 به‌دست آمد. بهره‌وری انرژی در این مساحت‌ها نیز به‌ترتیب 155/0، 169/0 و 174/0 کیلوگرم بر مگاژول محاسبه شد. نتایج استفاده از تابع کاب داگلاس نشان داد که تأثیر نهاده‌های کار انسانی، ماشین‌ها، کودهای شیمیایی و الکتریسیته بر روی عملکرد مثبت و تأثیر نهاده‌های بذر، سوخت دیزل و سموم شیمیایی بر روی عملکرد بادام‌زمینی منفی بود. نسبت سود به هزینه 82/1 محاسبه شد و زمین‌های تحت کشت با مساحت بیشتر از یک هکتار از انرژی مصرفی و هزینه‌های ورودی کمتری بر واحد سطح برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها

1. Agha-Alikhani, M., and H. Kazemi-Poshtmasari, and F. Habibzadeh. 2013. Energy use pattern in rice production: A case study from Mazandaran province, Iran. Energy Conversion and Management 69: 157-162.
2. Anonymous. Trade promotion organization of Iran (TPO). 2012. Available from: http://fa.tpo.ir. Accessed 4 May 2013. (In Farsi).
3. Bakhoda, H., M. Almassi, N. Moharamnejad, R. Moghaddasi, and M. Azkia. 2012. Energy production trend in Iran and its effect on sustainable development. Renewable and Sustainable Energy Reviews 16: 1335-1339.
4. Banaeian, N., and M. Omid, and H. Ahmadi. 2011. Energy and economic analysis of greenhouse strawberry production in Tehran province of Iran. Energy Conversion and Management 52: 1020-1025.
5. Beheshti-Tabar, I., and A. Keyhani, and S. Rafiee. 2010. Energy balance in Iran's agronomy (1990–2006). Renewable and Sustainable Energy Reviews 14: 849-855.
6. Erdal, G., K. Esengün, H. Erdal, and O. Gündüz. 2007. Energy use and economical analysis of sugar beet production in Tokat province of Turkey. Energy 32: 35-41.
7. Esengun, K., and O. Gündüz, and G. Erdal. 2007. Input–output energy analysis in dry apricot production of Turkey. Energy Conversion and Management 48: 592-598.
8. Fasina, O. O. 2008. Physical properties of peanut hull pellets. Bioresource Technology 99: 1259-1266.
9. Fore, S. R., and P. Porter, and W. Lazarus. 2011. Net energy balance of small-scale on-farm biodiesel production from canola and soybean. Biomass and Bioenergy 35: 2234-2244.
10. Ghorbani, R., F. Mondani, S. Amirmoradi, H. Feizi, S. Khorramdel, M. Teimouri, S. Sanjani, S. Anvarkhah, and H. Aghel. 2011. A case study of energy use and economical analysis of irrigated and dryland wheat production systems. Applied Energy 88: 283-288.
11. Hosseinzadeh-Gashti, A., M. Esfehani, J. Asghari, M. N. Safarzade-vishkayi, and B. Rabiei. 2009. Effect of sulfur application on growth indices and yield of peanut (Arachis hypogaea L.). Science and Technology of Agriculture and Natural Resources 13: 27-41. (In Farsi).
12. Khoshnevisan, B., S. Rafiee, M. Omid, M. Yousefi and M. Movahedi. 2013. Modeling of energy consumption and GHG (greenhouse gas) emissions in wheat production in Esfahan province of Iran using artificial neural networks. Energy 52: 333-338.
13. Kizilaslan, H. 2009. Input–output energy analysis of cherries production in Tokat Province of Turkey. Applied Energy 86: 1354-1358.
14. Mobtaker, H. G., A. Akram, and A. Keyhani. 2012. Energy use and sensitivity analysis of energy inputs for alfalfa production in Iran. Energy for Sustainable Development 16: 84-89.
15. Mobtaker, H. G., A. Keyhani, A. Mohammadi, S. Rafiee, and A. Akram. 2010. Sensitivity analysis of energy inputs for barley production in Hamedan Province of Iran. Agriculture, Ecosystems and Environment 137: 367-372.
16. Mohammadi, A., and M. Omid. 2010. Economical analysis and relation between energy inputs and yield of greenhouse cucumber production in Iran. Applied Energy 87: 191-196.
17. Mohammadi, A., S. Rafiee, S. S. Mohtasebi, and H. Rafiee. 2010. Energy inputs – yield relationship and cost analysis of kiwifruit production in Iran. Renewable Energy 35: 1071-1075.
18. Mohammadshirazi, A., A. Akram, S. Rafiee, S. H. Mousavi Avval, and E. Bagheri Kalhor. 2012. An analysis of energy use and relation between energy inputs and yield in tangerine production. Renewable and Sustainable Energy Reviews 16: 4515-4521.
19. Mousavi-Avval S. H., S. Rafiee, A. Jafari, and A. Mohammadi. 2011a. Energy flow modeling and sensitivity analysis of inputs for canola production in Iran. Journal of Cleaner Production 19: 1464-1470.
20. Mousavi-Avval, S. H., S. Rafiee, A. Jafari, and A. Mohammadi. 2011b. Optimization of energy consumption for soybean production using data envelopment analysis (DEA) approach. Applied Energy 88: 3765-3772.
21. Mousavi-Avval, S. H., S. Rafiee, A. Jafari, and A. Mohammadi. 2011c. Improving energy productivity of sunflower production using data envelopment analysis (DEA) approach. Journal of the Science of Food and Agriculture 91: 1885-1892.
22. Nassiri, S. M., and S. Singh. 2009. Non-parametric energy use efficiency, energy ratio and specific energy for irrigated wheat crop production. Iran Agricultural Research 27 (1-2): 27-38.
23. Nassiri, S. M., and S. Singh. 2010. A comparative study of parametric and non-parametric energy use efficiency in paddy production. Journal of Agricultural Sciences and technology 12: 391-399.
24. Ozkan, B., and H. Akcaoz, and C. Fert. 2004. Energy input–output analysis in Turkish agriculture. Renewable Energy 29: 39-51.
25. Ozkan, B., R. F. Ceylan, and H. Kizilay. 2011. Comparison of energy inputs in glasshouse double crop (fall and summer crops) tomato production. Renewable Energy 36: 1639-1644.
26. Pahlavan, R., M. Omid, S. Rafiee, and S. H. Mousavi-Avval. 2012. Optimization of energy consumption for rose production in Iran. Energy for Sustainable Development 16: 236-241.
27. Pishgar-Komleh, S. H., P. Sefeedpari, and S. Rafiee. 2011a. Energy and economic analysis of rice production under different farm levels in Guilan province of Iran. Energy 36: 5824-5831.
28. Pishgar-Komleh, S. H., A. Keyhani, S. Rafiee, and P. Sefeedpary. 2011b. Energy use and economic analysis of corn silage production under three cultivated area levels in Tehran province of Iran. Energy 36: 3335-3341.
29. Rafiee, S., S. H. Mousavi-Avval, and A. Mohammadi. 2010. Modeling and sensitivity analysis of energy inputs for apple production in Iran. Energy 35: 3301-3306.
30. Rahimi-Kia, M., B. Emadi, and M. H. Aghkhani. 2011. Study and evaluation of energy indices for canola production in southern Fars province. National Conference on Modern Agricultural Sciences and Technologies, Zanjan, Iran. (In Farsi).
31. Ramedani, Z., S. Rafiee, and M. D. Heidari. 2011. An investigation on energy consumption and sensitivity analysis of soybean production farms. Energy 36: 6340-6344.
32. Reineke, H., N. Stockfisch, and B. Märländer. 2013. Analysing the energy balances of sugar beet cultivation in commercial farms in Germany. European Journal of Agronomy 45: 27-38.
33. Royan, M., M. Khojastehpour, B. Emadi, and H. G. Mobtaker. 2012. Investigation of energy inputs for peach production using sensitivity analysis in Iran. Energy Conversion and Management 64: 441-446.
34. Samavatean, N., S. Rafiee, H. Mobli, and A. Mohammadi. 2011. An analysis of energy use and relation between energy inputs and yield, costs and income of garlic production in Iran. Renewable Energy 36: 1808-1813.
35. Singh, S., and J. P. Mittal. 1992. Energy in Production Agriculture. Mittal Publications.
36. Singh, S., S. Singh, J. P. Mittal, C. J. S. Pannu, and B. S. Bhangoo. 1994. Energy inputs and crop yield relationships for rice in Punjab. Energy 19: 1061-1065.
37. Snedecor, G. W., and W. G. Cochran. 1989. Statistical methods. Iowa State University Press.
38. Tabatabaie, S. M. H., S. Rafiee, and A. Keyhani. 2012. Energy consumption flow and econometric models of two plum cultivars productions in Tehran province of Iran. Energy 44: 211-216.
39. Tabatabaie, S. M. H., S. Rafiee, A. Keyhani, and M. D. Heidari. 2013. Energy use pattern and sensitivity analysis of energy inputs and input costs for pear production in Iran. Renewable Energy 51: 7-12.
40. Taheri-Garavand, A., A. Asakereh, and K. Haghani. 2010. Energy elevation and economic analysis of canola production in Iran a case study: Mazandaran province. International Journal of Environmental Sciences 1: 236-242.
41. Unakitan, G., H. Hurma, and F. Yilmaz. 2010. An analysis of energy use efficiency of canola production in Turkey. Energy 35: 3623-3627.
42. Yilmaz, I., H. Akcaoz, and B. Ozkan. 2005. An analysis of energy use and input costs for cotton production in Turkey. Renewable Energy 30: 145-155.
CAPTCHA Image