با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

مغز بادام جزء آن دسته از محصولاتی است که پیش از صادرات بایستی به‌طور صحیح اندازه‌بندی شود. در این تحقیق طراحی، ساخت و ارزیابی یک دستگاه اندازه‌بندی برای مغز بادام ارائه شده است. مکانیزم مورد استفاده از یک جفت غلتک واگرا با شیب و فاصله قابل تنظیم تشکیل شده است که مغز بادام‌ها را بر مبنای ضخامت آنها به سه دسته ریز (ضخامت کمتر از ۶ میلی‌متر)، متوسط (ضخامت بین ۶ تا ۷ میلی‌متر) و درشت (ضخامت‌های بیشتر از 7 میلی‌متر) اندازه‌بندی می‌کند. برای ارزیابی عملکرد دستگاه از سه شاخص استاندارد شامل متوسط ناخالصی نسبی (C ̅_R)، بازده یا دقت وزنی جداسازی (Ew) و ظرفیت کاری (Q) استفاده شد. آزمایشات عملی نشان‌دهنده تأثیر پارامترهای دبی تغذیه، شیب غلتک‌ها و سرعت دورانی آنها بر عملکرد دستگاه بود. به‌‌منظور ارزیابی دستگاه، از آزمایش فاکتوریل سه فاکتوره، در قالب یک طرح کاملاً تصادفی و سه تکرار برای هر آزمایش، جهت تعیین میزان و نحوه تأثیر عوامل مؤثر روی عملکرد دستگاه، استفاده شد. نتایج نشان داد که بهترین عملکرد دستگاه در دبی تغذیه kg 8h-11000، شیب 9 درجه و سرعت rpm 110 با متوسط ناخالصی 23%، بازده وزنی جداسازی 80% و ظرفیت کاری 830 کیلوگرم در یک شیفت کاری 8 ساعته به‌دست می‌آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

1. Farahmand, M., S. R. Hassan-Beygi, M. H. Kianmehr, and D. Ghanbarian. 2007. Design, Fabrication and Evaluation of Saffron Corm Sizer. 5th National Conference on Agricultural Machinery and Mechanization, 28-29 August, Mashhad. (In Farsi).
2. Food and Agriculture Organization. 2010. Statistics: Faostat-Agriculture, Production, Crops Retrieved Available from: http://www.faostat.fao.org.
3. Ghanbarian, D., N. N. Kolchin, S. R. Hasan-Beygi Bidgoli, and R. Ebrahimi. 2008. Design and Development of a Small Potato-Grading Machine Using Capron Net. Journal of Food Process Engineering 33: 1148-1158.
4. Iran Agricultural Statistics Book. 2011. http://www.maj.ir/Portal.
5. Jarimopas, B., S. Toomsaengtong, and C. Inprasit. 2007. Design and Testing of a Mangosteen Fruit Sizing Machine. Journal of Food Engineering 79: 745-751.
6. Molla-Gholamzade, A., D. Ghanbarian, and A. Fadavi. 2012. Design, Development and Optimization of Lemon Sorter. 7th National Conference on Agricultural Machinery and Mechanization, 4-6 September, Shiraz University, (In Farsi).
7. Peleg, K. 1985. Produce Handling, Packing and Distribution. The Avi Publishing Company, Inc.
8. Shadan, A., and N. Mihan-khah. 2007. Study of Economical Methods to Reduce Agricultural Products Damages. Institute of Planning and Agricultural Economy Studies of Iran. (In Farsi).
9. Shadravan, I. 2006. Mechanical Engineering Design. Translation. First Publication, Noorpardazan.
10. Tabatabaee-koloor, R., and J. Hashemi. 2007. Sorting of Citrus Using of Eccentricity and Gravity. 5th National Conference on Agricultural Machinery and Mechanization, 28-29 August 2007, Mashhad. (In Farsi).
11. Yazdani, S., R. Eshraghi, and B. Pour-saeed. 2006. Economical Analyze of Product of Almond in Chahamahal & Bakhtiari Province. Journal of Agricultural Science 12 (1): 1-13. (In Farsi). 
CAPTCHA Image