با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مسائل اقتصادی و زیست‌محیطی در کنار مسائل فنی، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی را وادار کرده است روش‌های جدید را در مدیریت تولید محصولات کشاورزی به‌کار گیرند. در روش‌های متداول تولید محصولات کود شیمیایی به‌طور یکنواخت در سطح مزرعه توزیع می‌گردد. این در حالی است که نیاز خاک در سطح مزرعه یکنواخت نیست. هدف از این تحقیق کوددهی با استفاده از فناوری نرخ متغیر و متناسب با نیاز خاک می‌باشد. اجزا اصلی سامانه کودکاری نرخ متغیر در این تحقیق عبارتند از: دستگاه کودکار مجهز شده با موزع خودکار، تجهیزات تعیین سرعت پیشروی دستگاه و تجهیزات الکترونیکی برای تنظیم و کنترل سامانه. نتایج ارزیابی دستگاه نشان داد که نصب سامانه کودکاری ساخته شده موجب صرفه‌جویی 83/68 درصدی نسبت به روش متداول توزیع یکنواخت صرفه‌جویی گردید. از آنجایی‌که در ایران کودکاری بدون در نظر گرفتن تغییرات در مزرعه صورت می‌گیرد، به‌کارگیری این سامانه می‌تواند تحول بنیادینی در کاهش مصرف کود ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

1. Eghball, B., J. S. Schepers, M. Negahban, and M. R. Schelemmer. 2003. Spatial and temporal variability of soil nitrate and corn yield: multifractal analysis. Agronomy Journal 95: 339-346.
2. Ghazvini, H. M., V. M. Almasi, and M. Fathi. 2006. Effect of use of digital maps in precision agriculture on fertilizer consumption in Barkhvar region Isfahan province- Iran, The 4th national conference of agricultural Machinery Engineering and Mechanization, Tabriz, Iran. (In Farsi).
3. Hoogen-boom, G. J., J. W. Jones, P. W. Wilkens, W. D. Batchelor, W. T. Bowen, L. A. Hunt, N. Pickering, U. Singh, D. C. Godwin, B. Baer, K. J. Boote, J. T. Ritchie, and J. W. White. 1994. Crop models In: Tsuji, G. Y., Vehara, G., Balas, S. (Eds.), DSSAT (The decision support system for agrotechnology transfer) version 3, Vol. 2. University of Hawaii, Honolulu, HI, PP. 95-246.
4. Morgan, M. 2003. The precision-farming guide for Agriculturists (Translated by Loghavi, M.), Education and Extention Organization. Tehran. (In Farsi).
5. Maleki, M. R., A. M. Mouazen, H. Ramen, and J. De Baerdemaeker. 2007. Optimization of soil VIS-NIR sensor- based variable rate application system of soil phosphoris. Soil and Tillage Research 94: 239-250.
6. Paz, J. O., W. D. Batchelor, T. S. Colvin, S. D. Logsdon, T. C. Kaspar, and D. L. Karlen. 1999. Model- based technique to determine variable rate nitrogen for corn. Transactions of the ASAE 61: 69-75
7. Robert, P. C., R. H. Rust, and W. E. Larson. 1993. Proceedings 1st. Workshop soil- specific Crop Management, ASA- CSSA- SSSA, Madison, WI.
8. Sedaghat-Hoseini, M., M. Almasi, S. Minaei, and M. Ebrahimzadeh. 2012. Design and evaluation of a map based variable rate cultivator-fertilizer, The 7th National Congress of Agriculture Machinery Engineering and Mechanization, Shiraz, Iran.
9. Tola, E., T. Kataoka, M. Burce, H. Okamato, and S. Hata. 2008. Granular Fertilizer Application Rate Control System with Integrated Output Volume Measurement. Biosystems Engineering 1001: 411-416.
CAPTCHA Image