با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گـروه مهندسـی مکانیـک بیوسیستم کشاورزی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

چکیده

تراکتور به‌عنوان اصلی‌ترین منبع تولید توان مکانیکی در کشاورزی، در مکانیزه کردن تولید محصولات کشاورزی جایگاه ویژه‌ای دارد. بنابراین لازم است مهندسان کشور، توسعه تراکتورهای جدید و متناسب روز را با در نظر گرفتن جنبه‌های اقتصادی آنها ادامه دهند. شرکت تراکتورسازی تبریز جهت دستیابی به تکنولوژی روز دنیا و رقابت با بازار جهانی، اقدام به تولید تراکتورهای جدید با موتور توربوشارژردار ITM800 و ITM485 مطابق استانداردهای روز دنیا نمود. در این تحقیق بر روی تراکتورهای توربوشارژردار ITM485 و ITM800 و تراکتور بدون توربوشارژر ITM475 آزمون کشش مالبندی با بالاست برای به‌دست آوردن عملکرد تراکتورها و مقایسه آنها با یکدیگر طبق استاندارد OECD صورت گرفت. این آزمون در باند بتونی فرودگاهی شرکت تراکتورسازی صورت گرفت. پس از به‌دست آوردن پارامترهای مختلف و تحلیل آماری به روش تجزیه واریانس دوطرفه مشخص گردید که میزان توان و نیروی کششی در تراکتورهای توربوشارژردار ITM485 و ITM800 بیشتر از تراکتور بدون توربوشارژر ITM475 بوده و این مقدار اختلاف در دنده‌های مختلف و سرعت‌های متفاوت در سطح اطمینان یک درصد معنی‌دار می‌باشد. ضمناً میزان مصرف ویژه سوخت در تراکتورهای توربوشارژردار ITM485 و ITM800 کمتر از تراکتور بدون توربوشارژر ITM475 بوده و این تفاوت نیز در سطح اطمینان یک درصد معنی‌دار بود که این امر خود باعث صرفه‌جویی چشمگیری در مصرف سوخت با توجه به افزایش قیمت سوخت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

1. ASAE Standard S 346.1. 1992. Liquid ballast table for drive tires of agricultural machines. Published by ASAE. 159-160.
2. Burt, E. C., P. W. L. Lyne, P. Meiring, and J. F. Keen. 1983. Ballast and inflation effect on tire efficiency. Transactions of the ASAE 26 (5): 1352-1357.
3. Chiong, M. S., S. Rajoo, R. F. Martinez-Botas, and A. W. Costall. 2012. Engine turbocharger performance prediction: One-dimensional modeling of a twin entry turbine. Energy Conversion and Management 57: 68-78.
4. Iran Khodro. 2009. Turbocharger and supercharger. Iran Khodro Message magazine 146 (in the thirteenth year). (In Farsi).
5. Icingur, Y., and D. Altiparma. 2003. Effect of fuel cetane number and injection pressure on a DI diesel engine performance and emission. Energy Convergent and Management 44: 389-397.
6. Karabektas, M. 2009. The effects of turbocharger on the performance and exhaust emissions of a diesel engine fuelled with biodiesel. Renewable Energy 34 (4): 989-993.
7. Matthes, R. K., W. F. Watson, I. W. Savelle, and D. L. Sirois. 1988. Effect of load and speed on fuel consumption of a rubber-tired skidder. Transactions of the ASAE 31 (1): 37-39.
8. Naghavi-Moradkhanlu, Gh. 2003. Ballast evaluation of ITM285 tractor with cab. Faculty of Agriculture. Tarbiat Modarres University, Tehran. (In Farsi).
9. OECD Code2. 2010. Agricultural machinery - test procedure - the official testing of agricultural and forestry tractor performance.
10. Ranjbar, I., H. R. Ghasemzadeh, and Sh. Davudi. 1997. Tractor and Engine Power. Publication of Tabriz University. (In Farsi).
11. Reid, R. C. 1979. Possible mechanism for pressurized-liquid tank explosion or BLEVE's. Science 203: 1263-1265.
12. Saghafy, M. 2008. Tractor and Its mechanisms. Center for Academic Publication, Tehran. (In Farsi).
CAPTCHA Image