با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، اهواز، ایران

چکیده

در این پژوهش سم‏پاش بوم‌‏دار پشت تراکتوری با سم‏پاش میکرونر پشت تراکتوری جهت مبارزه با علف‏‌های هرز مورد ارزیابی قرار گرفتند. این آزمایش دارای پنج تیمار بود که دو تیمار مربوط به سم‏پاش میکرونر تراکتوری و دو تیمار مربوط به سم‏پاش بوم‏‌دار تراکتوری بودند. تیمارهای سم‏پاش میکرونر پشت تراکتوری شامل سطح‌‏های سرعت متوسط (3500 دور در دقیقه) و سرعت کم (2000 دور در دقیقه) دیسک چرخان و تیمارهای سم‏پاش تراکتوری بوم‏‌دار شامل سطح‏های نازل سیلابی و نازل بادبزنی ایتالیایی بود. تیمار پنجم تیمار شاهد بود. این پژوهش در قالب طرح بلوک‏‌های کامل تصادفی در هفت تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد همه تیمارها از نظر کنترل تعداد علف‏‌های هرز با تیمار شاهد اختلاف معنی‏‌داری داشتند. هم‏چنین تیمار سم‏پاش تراکتوری با نازل سیلابی با تعداد 57/22 و نیز وزن خشک 26/27 گرم بر مترمربع برای علف‏‌های هرز بهترین عملکرد را داشت. در بررسی صفات فنی سم‏پاش‏‌ها، تیمارها از نظر آماری اختلاف معنی‏‌داری داشتند. به‏‌طوری‌که در صفت مقدار محلول مصرفی، تیمار سم‏پاش با نازل سیلابی با 66/191 و تیمار سم‏پاش میکرونر با دور کم دیسک با 38/44 لیتر در هکتار به‌ترتیب بیش‏ترین و کم‏ترین محلول مصرفی را داشتند. از نظر درصد لهیدگی سم‏پاش با نازل سیلابی با 03/27 درصد بیش‏ترین بود. از نظر میزان بادبردگی تیمار سم‏پاش میکرونر با سرعت متوسط دیسک چرخان و تیمار سم‏پاش با نازل سیلابی به‌ترتیب با 19/76 و 81/23 درصد بادبردگی بیش‏ترین و کم‏ترین مقدار را داشتند. بهترین ضریب کیفیت پاشش 17/1 برای سم‏پاش میکرونر با سطح دور متوسط دیسک چرخان به‌دست آمد که یک‏نواختی پاشش بالای این تیمار را نشان می‏‌دهد.

کلیدواژه‌ها

1. Amirshaghaghi, F. 1998. Investigation and evaluation of effective factors on distribution uniformity in tractor-mounted sprayer nozzle.Tarbiat Modares University. Master Thesis. (In Farsi).
2. Gerami, K. 2005. Investigation of weed control using three of sprayers in wheat fields in Ardabil. Islamic Azad University. Tehran Science and Research Branch. Master Thesis. (In Farsi).
3. Hesami, A. 2009. Comparison of the electrostatic and microner sprayers’sulfosulfuron herbicide application in wheat farms. Research Findings from the Third Regional Conference on Agriculture and Natural Resources (West Iran). pp: 300-306. (In Farsi).
4. Jalalinia, M., and R. Fallah jedi. 1998. Using of sensitive papers (CF-1).Published by Plant Protection Organization. pp: 3-5. (In Farsi).
5. Khuram, E., A. Jaz Tahir, F. Haqkhan, and M. Tariq. 2004. Performance evaluation of modified self-leveling boom sprayer. International Journal of Agriculture and Biology 4: 636-638.
6. Mass, W. 1996. Application and formulation techniques. Netherland Crop Protection Division. 12: 28-34.
7. Murphy, S. D., P. C. H. Miller, and C. S. Parkin. 2000. The effect of boom section and nozzle configuration on the risk of spray drift. Journal of Agricultural Engineering Research 75: 127-137.
8. Pikeston, K. 1994. Insects and mites affecting omamentals. Oklahoma Cooperative Extension Service. Oklahoma States University. P: 53-54.
9. Safari, M., and j. Kafashan. 2005. Development and evaluation of mounted spinning disk sprayer in and a conventional tractor mounted boom sprayer. Journal of Agricultural Engineering Research 6 (24). (In Farsi).
10. Safari, M., H. Chaji, N. Lovaimi, and F. Amirshaghaghi. 2010. Technical assessment of conventional sprayers in wheat farms - Agricultural Engineering Research-Institute 10 (4):12. (In Farsi).
11. Shirvani, F. 1999. Testing and evaluation of six types of tractor sprayer nozzle. Shahid Chamran University of Ahvaz. Master Thesis. (In Farsi).
CAPTCHA Image