با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه مهندسی فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

بیودیزل سوختی بر پایه سوخت دیزل است که از روغن‌های گیاهی و یا حیوانی حاصل شده و دارای زنجیرهای بلند استرهای آلکیل می‌باشد. نوع سوخت تأثیر مستقیم بر پدیده احتراق موتورهای احتراق تراکمی (IC) دارد. یکی از مهم‌ترین پارامترهای کیفی کارکرد موتور که در اثر نوع سوخت تغییر می‌کند، صدای موتور می‌باشد. هدف تحقیق حاضر، مطالعه تجربی صدای موتور دیزل، با استفاده از مخلوط‌های B00، B5، B10، B15، B20، B25 و B30 سوخت‌های دیزل و بیودیزل می‌باشد. در این تحقیق بیودیزل تولید شده از روغن پسماند با نسبت‌های مختلف با سوخت دیزل ترکیب شده و صدای موتور تراکتور دو چرخ در اثر این سوخت‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. این تحقیق در حالت ایستگاهی و در سه موقعیت گوش چپ راننده، 5/1 متری اگزوز و 5/7 متری اگزوز و در 6 سرعت موتور (1200، 1400، 1600، 1800، 2000 و rpm 2200) انجام گرفت. نتایج آزمایش‌ها نشان دادند که بیشترین و کمترین تراز صدای تولیدی به‌ترتیب به B10 و B30 مربوط می‌شوند. با بالا رفتن دور موتور از 1200 به rpm 2200، تراز شدت صدا dB 8/7 کاهش می‌یابد. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که میانگین تراز فشار صدا در موقعیت راننده dB 3/4 بیشتر از موقعیت اطرافیان است.

کلیدواژه‌ها

1. Albarbara, A., F. Gub, and A. D. Ball. 2010. Diesel engine fuel injection monitoring using acoustic measurements and independent component analysis. Measurement 43: 1376-1386.
2. Anonymous. 2006. National stationary exhaust noise test procedures for in-service motor vehicles. National transport commission on behalf of the land transport environment committee.
3. Anyu, C., J. Jide, D. Xiliang, and Z. Andzhongkui. 2011. Transient sound visualization and application to analysis of engine acoustic characteristics by continuous wavelet transform. Third international conference on measuring technology and mechatronics automation. IEEE 978-0-7695-4296-6/11.
4. Dewangan, K., G. Kumar, and V. Tewari. 2005. Noise characteristics of tractors and health effect on farmers. Applied Acoustics 66: 1049-1062.
5. Giakoumis, E. G., A. M. Dimaratos, and C. D. Rakopoulos. 2011. Experimental study of combustion noise radiation during transient turbocharged diesel engine operation. Energy 36: 4983-4995.
6. Guangpu, L., B. Shihua, and P. Hongxia. 2006. Analysis of noise characteristics for diesel engine. Pages 1390-1394. Information acquisition, 2006 IEEE international conference on: IEEE.
7. Hassan beigi, S. R. 2003. Investigation and analysis of power tiller noise. PhD Thesis faculty of agriculture. Tarbiat Modarres University. Tehran. Iran. (In Farsi).
8. Hassan Beigi Bidgoli, S. R., B. Ghobadian, P. Nasiri, and N. Kamalian. 2003. Investigation and analysis of power tiller noise while pulling a trailer in an asphalt and rural road. Science and Technology of Agriculture and Natural Resources. 8-4. (In Farsi).
9. Hassan Beigi Bidgoli, S. R., and B. Ghobadian. 2005. Noise attenuation characteristics of different road surfaces during power tiller transport. Agricultural Engineering International. ISSN: 1682-1130.
10. Hassan Beigi Bidgoli, S. R., B. Ghobadian, M. H. Kianmehr, and R. Chayjan. 2007. Prediction of a power tiller sound pressure levels in octave frequency bands using artificial neural networks. International Journal of Agricultural and Biological Engineering 9: 494-498.
11. ISO. 1996. Acoustics: Tractors and machinery for engineering and forestay. Measurement of noise at operator’s position. ISO 5131.
12. Junhong, Z., and H. Bing. 2005. Analysis of engine front noise using sound intensity techniques. Mechanical Systems and Signal Processing 19: 213-221.
13. Niosh. 2000. Noise, hearing impairment and work-related trauma. National Institute for Occupational Safety and Health.
14. Pulkrabek, W. 2004. Engineering fundamentals of the internal combustion engine: Pearson Prentice Hall New Jersey.
15. Raichel, D. R. 2006. The science and applications of acoustics, Springer.
16. Rossing, T. D. 2007. Springer handbook of acoustics: Springer.
17. SAE. 1985. Operator ear sound level measurement procedure for small engine powered equipment. SAE J1174.
18. Siavash, N. K., Gh. Najafi, and S. R. Hassan Beigi Bidgoli. 2013. Measurement and analysis of power tiller engine noise at stationery state using blends of diesel and biodiesel fuels. MSc Thesis. Tarbiat Modares University. Tehran. Iran.
19. Sehsah, E., M. Abass Helmy, and H. M. Sorour. 2010. Noise test of two manufactured power tillers during transport on different local road conditions. International Journal of Agricultural and Biological Engineering 3: 19-27.
20. Yildirim, S., and I. Eski. 2008. Sound quality analysis of cars using hybrid neural networks. Simulation Modelling Practice and Theory 16: 410-418.
CAPTCHA Image