با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدایت خودکار تراکتور در زمینه‌های مختلف رو به پیشرفت نهاده است. در این تحقیق ساخت سامانه‌ی خودترازرو جهت هدایت خودکار تراکتور بر روی خطوط تراز در حین کاشت مورد نظر می‌باشد. سامانه‌ی خودترازرو شامل سه واحد حس‌کننده، پردازش و عمل‌کننده می‌باشد. حسگر زاویه‌سنج زوایای ایجاد شده در راستای طولی و عرضی تراکتور نسبت به سطح افق را تعیین کرده و داده‌ها به واحد پردازش ارسال می‌شود. پتانسیومتر و ماژول فشارسنج جهت کنترل یکنواختی ارتفاع نقاط مسیر حرکت تراکتور مورد استفاده قرار می‌گیرد. واحد پردازش با استفاده از داده‌های ارسال شده از واحد حس‌کننده، فرمان‌های لازم را به واحد عمل‌کننده صادر می‌کند. واحد عملگر شامل یک موتور الکتریکی به همراه یک جعبه دنده است که از طریق سیستم چرخ و زنجیر به فرمان تراکتور متصل شده و آن‌را در مسیر خطوط تراز هدایت می‌کند. خطوط کشت ایجاد شده در شیب‌های مختلف در سطح احتمال 95 درصد (آزمون دانکن) منطبق بر خطوط تراز زمین بود. به‌علاوه شاخص‌های طول و وزن خشک ریشه‌چه و ساقه‌چه بذرهای سبز شده نسبت به شیب‌های مختلف تفاوت معنی‌داری نداشتند. شاخص درصد کل سبز شدن در نواحی با شیب زیاد (18 و 21 درصد) اختلاف معنی‌داری را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

1. Aghkhani, M. H., and M. H. AbbasPour-Fard. 2009. Automatic off-road vehicle steering system with surface laid cable: Concept and preliminary tests. Biosystems Engineering 103: 265-270.
2. Bayati, M. R. 1994. Design and development of automatic leveling guidance for tractor. Faculty of Agriculture. Shiraz University, Shiraz. (In Farsi).
3. Bell, T. 2000. Automatic tractor guidance using carrier-phase differential GPS. Computers and Electronics in Agriculture 25: 53-66.
4. Gohari, M., A. Hemmat, and A. Afzal. 2009. Design, construction and evaluation of a variable-depth tillage implement equipped with a GPS. Journal of Biosystems Engineering 41: 1-9. (In Farsi).
5. Karparvarfard, S. H. 1990. Design and development of automatic leveling guidance for tractor. Faculty of Agriculture. Shiraz University, Shiraz. (In Farsi).
6. Kravchenko, A. N., and D. G. Bullock. 2000. Correlation of corn and soybean grain yield with topography and soil properties. Agronomy Journal 92: 75-83.
7. Wendroth, O., H. I. Reuter, and K. C. Kersebaum. 2003. Predicting yield of barley across a landscape: A state -space modeling approach. Journal of Hydrology 272: 250-263.
8. Wright, R. J., D. G. Boyer, W. M. Winant, and H. D. Perry. 1990. The influence of soil factors on yield differences among landscape positions in an Appalachian corn field. Soil Science 149: 375-382.
CAPTCHA Image