با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

در تحقیق حاضر سوخت بیودیزل از روغن چربی طیور به روش ترانس استریفیکاسیون تولید شده و سپس خصوصیات مهم آن با استاندارد ASTM D-6751 مقایسه شد. پس از اطمینان از کیفیت بالای سوخت تولید شده، عملکرد موتور تراکتور MF-399 با استفاده از مخلوط‌های 5 تا 20 درصد بیودیزل و دیزل مورد آزمون و ارزیابی قرار گرفت. آزمایش‌ها نشان می‌دهد گشتاور و توان موتور مذکور توسط این ترکیبات افزایش می‌یابد. دلیل این موضوع به خاطر به‌سوزی بیودیزل در اثر اکسیژن‌دار بودن آن می‌باشد. همچنین مصرف سوخت و مصرف سوخت ویژه به‌دلیل ارزش حرارتی و چگالی نزدیک بیودیزل به دیزل به میزان حداقل افزایش یافت. نتایج آزمایش‌ها در این پژوهش نشان می‌دهد مخلوط B20 بهترین عملکرد و کمترین افزایش مصرف سوخت ویژه را داراست. بنابراین ترکیب B20 برای استفاده در موتور تراکتور MF-399 پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

1. Altun, S., H. Bulut, and C. Oner. 2008. The comparison of engine performance and exhaust emission characteristics of sesame oil–diesel fuel mixture with diesel fuel in a direct injection diesel engine. Renewable Energy 33: 1791-1795.
2. Behcet, R. 2011. Performance and emission study of waste anchovy fish biodiesel in a diesel engine. Fuel Processing Technology 92: 1187-1194.
3. Chen, L., T. Liu, W. Zhang, X. Chen, and J. Wang. 2012. Biodiesel production from algae oil high in free fatty acids by two-step catalytic conversion. Bioresource Technology 111: 208-214.
4. Fazal, M. A., A. S. M. A. Haseeb, and H. H. Masjuki. 2011. Biodiesel feasibility study: An evaluation of material compatibility; performance; emission and engine durability. Renewable and Sustainable Energy Reviews 15: 1314-1324.
5. Ghobadian, B., and M. Khatamifar. 2006. Biodiesel fuel prodoction using trasesterification of waste vegetable oils. Engine Research 8: 24-35.
6. Godiganur, S., C. S. Murthy, and R. P. Reddyc. 2010. Performance and emission characteristics of a Kirloskar HA394 diesel engine operated on fish oil methyl esters. Renewable Energy 35: 355-359.
7. Gomes, M. C. S., P. A. Arroyo, and N. C. Pereira. 2011. Biodiesel production from degummed soybean oil and glycerol removal using ceramic membrane. Journal of Membrane Science 378: 453-461.
8. Guru, M., A. Koca, O. Can, C. Çınar, and F. S. Ahin. 2010. Biodiesel production from waste chicken fat based sources and evaluation with Mg based additive in a diesel engine. Renewable Energy 35: 637-643.
9. Jorgensen, A., P. Bikker, and I. T. Herrman. 2012. Assessing the greenhouse gas emissions from poultry fat biodiesel. Journal of Cleaner Production 24: 85-91.
10. Lin, C., L. Tianzhong, Z. Wei, C. Xiaolin, and W. Junfeng. 2012. Biodiesel production from algae oil high in free fatty acids by two-step catalytic conversion. Bioresource Technology 111: 208-214.
11. Mrad, N., E. G. Varuvel, M. Tazerout, and F. Aloui. 2012. Effects of biofuel from fish oil industrial residue e Diesel blends in diesel engine. Energy Conversion and Management 44: 955-963.
12. Najafi, B. 2011. Ethyl ester animal fat production process as biodiesel fuel. The 5th National Conference & Exhibition on Environmental Engineering, Tehran, Iran. (In Farsi).
13. Najafi, B., M. Torkian, M. A. Hejazi, and A. A. Zamzamian. 2011. Effect of microalgae biodiesel on performance parameters and exhaust emissions from IDI diesel engine. Fuel and Combustion Journal 2: 1-14.
14. Oner, C., and S. Altun. 2009. Biodiesel production from inedible animal tallow and an experimental investigation of its use as alternative fuel in a direct injection diesel engine. Applied Energy 86: 2114-2120.
15. Qi, D. H., H. Chen, L. M. Geng, and Y. Z. Bian. 2010. Experimental studies on the combustion characteristics and performance of a direct injection engine fueled with biodiesel/diesel blends. Energy Conversion and Management 51: 2985-2992.
16. Rostami, S., L. Savadkouhi, B. Ghobadian, and R. Ebrahimi. 2011. Experimental investigation the effect of injection pressure on a diesel engine performance usage blends of biodiesel and diesel. Engine Research 21: 73-82.
17. Sabet-Sarvestani, N., A. Farzad, E. Ebrahimnia-Bajestan, M. Mir, and M. H. Aghkhani. 2012. Performance and Emission Analysis of waste cooking Oil Methyl Ester in a Diesel Engine. The 7th National National Congress on Agr. Machinary Eng. & Mechanization, Shiraz, Iran. (In Farsi).
18. Saeidi-Nichran, M. R., B. Ghobadian, and G. Najafi. 2010. Experimental study of the performance parameters of a diesel engine using biodiesel fuel. Engine Research 16: 29-35.
19. Ushakov, S., H. Valland, and V. Esoy. 2013. Combustion and emissions characteristics of fish oil fuel in a heavy-duty diesel engine. Energy Conversion and Management 65: 228-238.
20. Yahyaee, R., B. Ghobadian, and G. Najafi. 2013. Waste fish oil biodiesel as a source of renewable fuel in Iran. Renewable and Sustainable Energy Reviews 17: 312-319.
21. Zenouzi, A., B. Ghobadian, T. T. Hashjin, M. Feyzolahnejad, and H. Bagherpour. 2008. The effect of waste oil methyl ester on tractor engine performance. Modarres Mechanica Engineering 10: 1-11.
CAPTCHA Image