با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

در این تحقیق عملکرد خرمن‌کوب T30 در کوبش چند رقم گندم مورد بررسی قرار گرفت. تأثیر عامل‌های مستقل شامل سرعت خطی کوبنده (در 3 سطح 400، 500 و rpm 600) و تغذیه‌ی محصول (در 3 سطح 600، 900، kg h-1 1800) و ارقام متداول گندم (در 3 سطح آذر 2، سرداری و رصد) بر تلفات و درصد دانه‌های آسیب دیده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌های بهدست آمده از طرح آزمایش فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی و برای مقایسه‌ی میانگین‌ها از آزمون چند دامنه‌ای دانکن استفاده شد. نتایج نشان داد که اثرهای نوع رقم، میزان تغذیه، سرعت خطی کوبنده و کلیه‌ی اثرهای متقابل، بر درصد تلفات کوبش معنی‌دار بود (0/01>P). نتایج مقایسه‌ی میانگین اثرهای اصلی عامل‌ها نشان داد که رقم رصد دارای کم‌ترین میانگین تلفات کوبش (4/2%) و رقم آذر 2 با اختلاف معنی‌دار دارای بیش‌ترین میانگین تلفات کوبش (15/6%) بود. هم‌چنین با افزایش میزان تغذیه از 600 به kg 1800، کاهش معنی‌داری در تلفات کوبش از مقدار میانگین 0/13 به مقدار میانگین kg h-1 5/4 اتفاق افتاد. نتایج بررسی اثرهای متقابل سه‌گانه نشان داد که کم‌ترین مقدار تلفات کوبش (0/15%) در آزمایش با رقم رصد، سطح تغذیه kg h-1 600 و سرعت دورانی کوبنده rpm600 به‌دست آمد. بیش‌ترین مقدار تلفات کوبش (39/387%) در آزمایش با رقم آذر 2، سطح تغذیه kg h-1 1800 و سرعت دورانی کوبنده rpm400 به‌دست آمد. در کلیه آزمایش‌ها درصد دانه‌های آسیب‌دیده ناچیز (کم‌تر از 0/5%) بود.

کلیدواژه‌ها

1. Askari Aasli–Ardeh, E., S. Sabori, and M. R. Alizadeh. 2008. Effect of Drum Speed and Moisture of Crop on Threshing Loss and Waste in Rice Common Varieties. Journal of Science and Technology of Agricuture and Natural Resorce, Water and Soil Science 38 (4): 223-232. (in Farsi).
2. Alizadeh M. R., and M. Khodabakheshpour. 2010. Effect of Threshing Drum Speed and Crop Moisture Content on the Paddy Grain Damage in Axial Flow Thresher. Cercetari Agronomice in Moldova 3 (4): 5-11.
3. Andrews, S. B., T. J. Siebenmorgen, E. D. Vories, D. H. Loewer, and A. Mauromoustakos. 1993. Effects of Combine Operating Parameters on Harvest Loss and Quality in Rice. American Society of Agricultueral Engineeres 36 (6): 1599-160.
4. Araullo, E. V., B. DE Pada, and M. Graham. 1976. Rice Post-Harvesting Technology International Development Research Center, Ottawa: 85-67.
5. Datt, P., and S. J. K. Annamalia. 1991. Design and Development of Straight Through Peg Tooth Type Thresher for Paddy. Agricultural Mechanization in Asia, Africa, and Latin America 22 (4): 47-50.
6. Ezaki, H. 1963. Threshing Performance of Japanese-Type Combine, Japan Agriculture Reseach Quarterly 7 (1): 22-29.
7. Gummert, M., W. Muhlbure, T. Wacker, and G. R. Quick. 1990. Performance Evaluation of IRRI Axial-flow Paddy Thresher, Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America 22 (4): 47-50.
8. Harisson, H. B. 1991. Rotor Power and Loss of an Axial-Flow Combine. Trasactions of the American Society of Agricultueral Engineeres 34 (1): 60-64.
9. King, D. L., and A. W. Riddolls. 1962. Damage to Wheat Seed and Pea Seed in Threshing. Journal Agricultural Engineering Research 7 (2): 9.
10. Khan, A. U. 1990. Dual-Mode All-Crop Thresher for Egyptian conditions, Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America 21 (4): 11-14.
11. Klenin, N. I., I. F. Popov, and V. A. Sakun. 1985. Agricultural Machines, American Publishing Co.Pvt. Ltd., New Delhi: 400-418.
12. Lashgari M., H. Mobli, O. Mahmod, R. Alimardani, and S. S. Mohtasebi. 2008. An Investigation of the Effects of Forward Speed Cylinder Rotation and Clearance between a Combins Cylinder and Concave on Wheat Kernal Breakage and Seed Germination. Iranian Journal of Agricultural Science 38 (4): 603-609.
13. Mitchell, F. S., and T. E. Rounthwaite. 1964. Resistance of Two Varieties of Wheat to Mechanical Damage by Impact. Journal of Engineering Research 9 (4): 303.
14. Saeed, M. A., A. S. Khan, H. A. Rizvi, and T. Tanveer. 1995. Testing and Evaluation of Hold–on Paddy Thresher, Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America 26 (2): 47-51.
15. Vejasit A., and V. M. Salokhe. 2004. Studies on Machines-Crop Parameters of an Axial Flow Thresher for Threshing Soybean. International Commission of Agricultural Engineering, the CIGR Journal of Scientific Research and Development. Manuscript PM04 004. Available from http://www.cigrjournal.org/index.php/Ejounral/article/view/1746/1409.
16. Sarwar, J. G., and A. U. Khan. 1987. Comparative Performance of Rasp-Bar and Wire-Loop Cylinders for Thresher Rice Crop, Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America 18 (2): 37-42.
17. Suzuki, M. 1980. Performance of Rice Combine Harvester by the National Test in Japan. Japan Agriculture Research Quarterly 14 (1): 20-23.