با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

فرآیند انتقال میوه‌ها از باغ تا فروشگاه بسیار پیچیده می‌باشد که در نتیجه میوه در معرض انواع مختلف بارهای استاتیکی و دینامیکی قرار می‌گیرد که آسیب و کوفتگی می‌تواند نتیجه این رخداد باشد. سطح و حجم کوفتگی به‌عنوان مهمترین پارامترها، جهت ارزیابی آسیب وارده به میوه در مراحل برداشت و پس از برداشت می‌باشد. با توجه به محدودیت‌های روش‌های آزمون متعارف کوفتگی (ASTM D3332 استاندارد روش‌های آزمون برای آسیب‌پذیر بودن شوک‌های مکانیکی محصولات)، روش و طرزکار برای تعیین مرز کوفتگی برای میوه انار با وفق دادن آزمون‌های سقوط آزاد محقق شد. آزمون‌های سقوط آزاد با چندین ارتفاع سقوط بر روی میوه انار رقم ملس ساوه انجام شد. شتاب و سرعت وارد شده به میوه به سبب ضربه‌ی ناشی از سقوط در طول تماس در ارتفاعات سقوط مختلف به‌دست آمد و حدود کوفتگی ناشی از سقوط میوه‌ی انار در سطوح کوفتگی مختلف با ترکیب آزمون‌ها و آنالیزهای تئوری تعیین شد. ارتفاع سقوط بحرانی انار در سطح کوفتگی معین مشخص شد و رابطه خطی بین ارتفاع سقوط و حجم کوفتگی برای انار ملس ساوه به‌دست آمد. همچنین نشان داده شد حتی اگر سرعت ضربه‌ی ناشی از سقوط به صفر برسد، میوه می‌تواند کوفته شود در صورتی‌که شتاب ضربه از یک مقدار معین (شتاب بحرانی) تجاوز کند.

کلیدواژه‌ها

1. Akbarpour, V., J. Milani, and K. Hemmati. 2009. Mechanical property of pomegranate seeds aspect by moisture content. American Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Sciences 6: 447-453.
2. Baritelle, A. R., and G. M. Hyde. 2001. Commodity conditioning to reduce impact bruising. Postharvest Biology and Technology 21: 331-339.
3. Burgess, G. 1996. Effects of fatigue on fragility testing and the damage boundary curve. Journal of Testing and Evaluation 24: 419-424.
4. Celik, H. K., A. E. W. Rennie, and I. Akinci. 2011. Deformation behavior simulation of an Apple under Drop Case by Finite Element Method. Journal of Food Engineering 104: 293-298.
5. Dadashpour, A. 2012. Application of sorting dependent criterias in determination of volume and area bruising of “Golab–Kohanz” apple in iran. Genetika 44: 177-187.
6. Goff, J. W., and S. R. Pierce. 1969. Aprocedure for determining damage boundary. Shock Vibration Bull 14: 741-757.
7. Hasnaoui, N., R. Jbir, M. Mars, M. Trifi, A. Kamal–Eldin, P. Melgarejo, and F. Hernandez. 2011. Organic acids, sugars and anthocyaninc content in juices of tunisian pomegranate fruits. International Journal of Food Properties 14: 741-757.
8. Holland, D., K. Hatib, and I. Bar-Ya’akov. 2009. Pomegranate: botany, horticulture, breeding. Horticultural Reviews 35: 127-192.
9. Hyde, G. M. 1997. Potato impact damage thresholds. Transactions of the American Society of Agricultural Engineers 40: 705-709.
10. Hyde, G. M., G. K. Brown, E. J. Timm, and W. Zhang. 1992. Instrumented sphere evaluation of potato packing line impacts. Transactions of the American Society of Agricultural Engineers 35: 65-69.
11. Idah, P. A., E. S. A. Ajisegiri, and M. G. Yisa. 2007. An assessment of impact damage to fresh tomato fruits. Assumption University Journal of Technology 10: 271-275.
12. Lewis, R., A. Yoxall, L. A. Canty, and E. Reina Romo. 2007. Development of engineering design tools to help reduce apple bruising. Journal of Food Engineering 83: 356-365.
13. Lu, L. X., and Z. W. Wang. 2007. Dropping bruise fragility and bruise boundary of apple fruit. Transactions of the American Society of Agricultural and Biological Engineers 50: 1323-1329.
14. Mohsenin, N. N. 1986. Physical Properties of Plant and Animal Materials. Gordon and Breach Science Publishers. New York.
15. Mohsenin, N. N., V. K. Jindal, and A. N. Manor. 1978. Mechanics of impact of a falling fruit on a cushion surface. Transactions of the American Society of Agricultural Engineers 21: 594-600.
16. Nanda, S., D. V. Sudhakar Rao, and S. Krishnamurthy. 2001. Effects of shrink film wrapping and storage temperature on the shelf life and quality of pomegranate fruits cv. Ganesh. Postharvest Biology and Technology 22: 61-69.
17. Newton, R. E. 1968. Fragility assessment theory and practice. Monterey, California.: Monterey Research Laboratory.
18. Pang, W., C. J. Studman, and G. T. Ward. 1994. Apple bruising thresholds for an instrumented sphere. Transactions of the American Society of Agricultural Engineers 37: 893-897.
19. Rajabipour, A. 2011. Physical and mechanical properties of food products and agricultural materials. Mandegar Publications.
20. Schulte Pason, N. L., E. J. Timm, and G. K. Brown, eds. 1990. Apple, peach, and pear impact damage thresholds: American Society of Agricultural Engineers Paper No. 906002. St. Joseph, Mich.: ASAE.
21. Shakeri, M., and F. Dehghani. 2008. Study and comparison eleven varieties of Yazd province commercial pomegranates. Journal of Research and Development in Agronomy and Horticulture 1: 131-142. (in Farsi).
22. Stropek, Z., and K. Gołacki. 2013. The effect of drop height on bruising of selected apple varieties. Postharvest Biology and Technology 85: 167-172.
23. Van Zeebroeck, M., V. Van Linden, P. Darius, B. De Ketelaere, H. Ramon, and E. Tijskens. 2007. The effect of fruit factors on the bruise susceptibility of apples. Postharvest Biology and Technology 46: 10-19.
CAPTCHA Image