با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

اندازه‌گیری توان کششی مورد نیاز ادوات کشاورزی از نقطه نظر طراحی ماشین و انطباق آن با تراکتور برای متخصصین ماشین های کشاورزی حائز اهمیت است، بنابراین در این پژوهش به طراحی، ساخت و ارزیابی یک دینامومتر کششی تراکتوری اقدام شد که دارای قابلیت سنجش و ذخیره‌سازی مؤلفه افقی مقاومت کششی و سرعت پیشروی ادوات خاک‌ورزی بوده و در نتیجه قادر به محاسبه توان مورد نیاز برای کشش آن ها ‌باشد. موضوع منحصر به فرد در طراحی این دینامومتر استفاده از ابزار کنترل‌کننده از راه دور برای صدور دستورات مدیریت داده‌برداری است. بر طبق نتایج این پژوهش معادله خط و ضریب تبیین مربوط به کالیبراسیون حسگر نیروسنج به ترتیب برابر با y=2.059x-0.1 و R2=0.999 به‌دست آمد و معادله خط و ضریب تبیین مربوط به ارزیابی حسگر سرعت‌سنج به ترتیب برابر با y=1.001x+0.065 وR2=1 محاسبه شد. از سوی دیگر بنابر نتایج آزمون مزرعه‌ای سامانه، مقاومت و توان کششی گاوآهن برگرداندار سه خیشه در حال کار در خاک لوم سیلتی رسی به ترتیب برابر با 14.3 kN و 18 hpاندازه‌گیری شد که با نتایج به‌دست آمده توسط سایر پژوهشگران همخوانی دارد. بنابراین می‌توان از دینامومتر توسعه یافته به‌منظور اندازه‌گیری توان کششی ادوات کشاورزی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

1. ASAE Standards 2000. D497, Agricultural machinery management data. ASAE: St. Joseph, MI.
2. Askari, M., and S. Khalifahamzehghasem. 2013. Draft force inputs for primary and secondary tillage implements in a clay loam soil.World Applied Sciences Journal 21 (12): 1789-1794.
3. Chen, Y., N. B. McLaughlin, and S. Tessier. 2007. Double extended octagonal ring (DEOR) drawbar dynamometer. Soil and Tillage Research 93: 462-471.
4. Godwin, R. J. 1975. An extended octagonal ring transducer for use in tillage studies. Journal of Agricultural Engineering Research 20: 347-352.
5. Godwin, R. J., A. J. Reynolds, M. J., O’Dogherty, and A. A. Al-Ghazal. 1993. A triaxial dynamometer for force and management measurement on tillage implements. Journal of Agricultural Engineering Research 55: 189-205.
6. Harrison, H. B., and W. B. Reed. 1961. The design and application of draft transducers using strain gauges. Canadian Agricultural Engineering 3 (1): 2-29.
7. Hoag, D. L., and R. R. Yoerger. 1975. Analysis and design of load rings. Transactions of the ASAE 19: 995-1000.
8. Musonda, N. G., and R. W. Bigsby. 1982. An integral drawbar dynamometer. Paper 82-302 presented at the annual meeting of Canadian Society of Agricultural Engineering, Vancouver, B.C.
9. Ranjbar, I., M. Rashidi, I. Najjarzadeh, A. Niazkhani, and M. Niyazadeh. 2013. Modeling of moldboard plow draft force based on tillage depth and operation speed. Middle East Journal of Scientific Research 17 (7): 891-897.
10. Rashidi, M., I. Najjarzadeh, S. T. Namin, F. Naserzaeim, S. H. Mirzaki, and M. SalimiBeni. 2013. Prediction of moldboard plow draft Force based on soil moisture content, tillage depth and operation speed. American-Eurasian Journal of Agriculture and Environmental Science 13 (8): 1057-1062.
11. Regional Network for Agricultural Machinery. 1983. RNAM testcodes and procedures of farm machinery. Technical Series No. 12 (p. 129), Bangkok, Thailand.
12. Zoerb, G. C., N. G. Musonda, and R. L. Kushwaha. 1983. A combined drawbar pin and force transducer. Canadian Agricultural Engineering 25: 157-161.