با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

در سال های اخیر با توجه به کمبود منابع آبی در کشور، تولید پیاز با کاشت نشاءهای ریشه لخت مورد توجه کشاورزان قرار گرفته است. با توجه به بالا بودن تراکم کشت مطلوب برای کشاورزان، فقدان ماشین مناسب برای کاشت نشاءهای ریشه لخت پیاز به‌عنوان یک مشکل اصلی ظاهر شده است. این تحقیق با هدف طراحی، ساخت و ارزیابی یک دستگاه موزع خودکار که بتواند ضمن جداسازی و تک کردن نشاءهای ریشه لخت پیاز، تراکم مناسب برای کاشت آنها را فراهم نماید، انجام گردید. در این پژوهش از دو تسمه ی آج دار که به‌صورت زاویه دار در کنار هم قرار می گرفتند، به‌عنوان موزع استفاده شد. نشاءهای موجود در دسته نشاء با قرار گرفتن دسته در بین دو تسمه مورد نظر که با سرعت های متفاوت و در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند، از هم جدا شده و به‌صورت یک ردیف از گذرگاه انتهایی بین دو تسمه خارج می گردند. برای ارزیابی موزع ساخته شده، اثرات سه عامل نوع تسمه حامل، نسبت سرعت خطی تسمه ها و تعداد نشاء موجود در یک دسته براساس آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی و در سه تکرار بر روی پارامترهای کیفیت کاشت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تسمه حامل با دندانه های بلند، صلب و دارای زاویه حمله، قابلیت بهتری در جدا کردن نشاءها دارد. نتایج هم چنین نشان داد با استفاده از این روش جداسازی می توان در 80 درصد از طول خطوط کاشته شده به یکنواختی مطلوبی در فواصل نشاءها رسید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

1. Anonymous. 2009. Assessment report of Italian onion transplanter. Isfahan Development institution for Mechanization of Agriculture. (In Farsi).
2. Branch, G. 1986. A commercially successful automatic transplanter. American Society of Agricultural Engineering, Paper No. 86-1020.
3. Hergert, G. B., L. C., Heslop, B. A., Cornpton, W. S., Reid, and M. Feldrnan, 1987. Status of Mechanization Technology for Tomato Transplanting. Agriculture Canada. Engineering and Statistical Research Center.
4. Izadkhah Shishva, M., M., Tajbakhsh, M., Zartoshti, and A., Mosavizade. 2009. Comparison of two planting methods on yield and some qualitative properties of two onion varieties. The 6th Congress of Iranian Horticultural Science, Rasht, Gilan University. (In Farsi).
5. Kachman, S. D., and J. A., Smith. 1995. Alternative measures of accuracy in plant spacing for planters using single seed metering. Transactions of the ASAE 38 (2): 379-387.
6. Masiha, M., A., Matlabi Azar, F., Shekari, and H., Kazemnia. 1999. Study and comparison of onion yield at row transplantation and handy broadcasting. Research Project of Tabriz University. (In Farsi).
7. Mobli, M., and B., Piraste. 1994. Vegetable production. Publication Center of Isfahan University. (In Farsi).
8. Ryu, K. H., G., Kim, and J. S., Han. 2001. Development of a robotic transplanter for bedding plants. Journal of Agricultural Engineering Research 78 (2): 141-146.
9. Suggs, C. W. 1979. Development of a transplanter with multiple loading stations. Transaction of the ASAE 22 (2): 260-263.
10. Taki, O., and A., Asadi. 2012. Development and evaluation of a semi-automatic transplanter for dense planting of onions. The 7th National Congress of Agricultural Machinery Engineering and Mechanization. Shiraz. Shiraz University. (In Farsi).
11. Tohri, M., and D., Ghanbarian. 2014. Study and determination of some designing parameters of clamp metering system in onion transplanter. The 7th Congress on Advances in Agricultural Researches. Kurdistan. University of Kurdistan. (In Farsi).
CAPTCHA Image