با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

در بسیاری از نقاط جهان، کشت مخلوط به دلیل استفاده حداکثری از منابع محیطی و حاصلخیزی خاک بر تک کشتی برتری دارد. یکی از مشکلات اساسی این نوع زراعت، نبود ماشین مناسب جهت عملیات کاشت می باشد. در پژوهش حاضر به‌منظور کاشت همزمان ذرت و لوبیا با نسبت های دقیق و الگوهای کاشت مختلف، ماشین کشت مخلوط نیوماتیکی ساخته شد. این ماشین در پنج سطح فاصله بین بذرها (100، 120، 150، 185 و 215 میلی‌متری) برای واحد کارنده لوبیا، پنج سطح فاصله بین بذرها (55، 85، 110، 130 و 160 میلی متر) برای واحد کارنده ذرت، سه سطح عمق کاشت (20، 40 و60 میلی متر) و با استفاده از طرح کرت های خرد شده در سه تکرار و سرعت ثابت 4 کیلومتر بر ساعت در مزرعه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که در فاصله 55 میلی متری بین بذرها و در عمق کاشت 20 میلی متری، واحد کارنده ذرت توانایی کمتری در توزیع افقی بذرها در محدوده 0/5 تا 1/5 برابر فاصله تئوری دارد. این موضوع باعث شد تا در این فواصل مقدار شاخص های چندتایی، نکاشت و دقت افزایش پیدا کنند. در واحد کارنده لوبیا، در فاصله 100 میلی متری بین بذرها و در عمق کاشت 20 میلی متری این شاخص ها افزایش داشته اند. افزایش فاصله بین بذرها و عمق کاشت رابطه مستقیمی با افزایش شاخص کیفیت تغذیه دارند. در فاصله 160 میلی متری بین بذرهای ذرت و فاصله 215 میلی متری بین بذرهای لوبیا و در عمق کاشت 60 میلی متری مقدار این شاخص نسبت به سایر فواصل بین بذرها و عمق های کاشت افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

1. Ghanbari Bonjar, A. 2000. Intercropped wheat (Triticum aestivum) and bean (Vica faba) as a low – input forage. Wye College, University of London, London.
2. Kachman, S. D., and J. A. Smith. 1995. Alternative measures of accuracy in plant spacing for planters using single seed metering. Transaction of the ASAE 38 (2): 379-387.
3. Koocheki, A., M. Hosseini, and A. Hashemi- Dezfooli. 2009. Sustainable agricultural systems. Mashhad: Jahad-E-Daneshgahi Publications. 7th printing. PP. 162. (In Farsi).
4. Lazanyi, J. 2000. Grass pea and green manure effects in the great Hungarian plain. Lathyrus Lathyrism Newsletter 1: 28-30.
5. Liebman, M., and A. S. Davis. 2000. Integration of soil, crop and weed management in low- input farming systems. Weed Research 40: 27-47.
6. Majnoon Hoseini, N. 1992. Bean of Iran. Jihad Tehran University Publications. PP. 240. (In Farsi).
7. Mazaheri, D. 1994. Intercropping. Tehran University Publication. PP. 262. (In Farsi).
8. Mohler, C. L., and M. Liebman. 1987. Weed productivity and composition in sole crop and intercrops of barley and field pea. Journal of Applied Ecology 24: 685-699.
9. Muhammad, I., M. Rafig, A. Sultan, M. Akram, and M. Arifgoher. 2006. Green fodder yield and quality evolution of maize and cowpea sown alone and in combination. Journal of Agricultural Research 44 (1): 121-129.
10. Mushagalusa, G. N., J. F. Ledent, and X. Draye. 2008. Shoot and root competition in potato /maize intercropping: Effect on growth and yield. Environmental and Experimental Botany 64: 180-188.
11. Pandey, I. B., V. Bharati, and S. S. Mishra. 2003. Effect of maize (Zea mays L.) -based intercropping systems on maize yield and associated weeds under rainfed condition. Indian Journal of Agronomy 48: 30-33.
12. Prin, S. U., and J. Dwit. 2005. Intercropping cereal and grain legumes, A Farmers Perspective, Research at the Louis Bolk inStitute live Stock Department, w.w.w.agric.nsw.gov.au.
13. Sauke, H., and K. Ackermann. 2006. Weed suppression in mixed cropped grain peas and false flax (Camelina sativa L.). Weed Research 46: 453-461.
14. Zhang, F., and L. Li. 2003. Using competitive and facilitative interactions in intercropping systems enhances crop productivity and nutrient- use efficiency. Plant and Soil 248: 305-312.
CAPTCHA Image