با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران

چکیده

با کاربرد سیستم کاشت مکانیزه دقیق و قابل اعتماد در مزارع تحقیقاتی، حتی تغییرات کوچک در عملکرد ارقام مختلف زراعی به راحتی قابل مشاهده خواهد بود. در حال حاضر جهت کشت طرح های تحقیقاتی از بذرکارهای وارداتی استفاده می‏ شود. بذرکارهای تحقیقاتی وارداتی از نظر نیروی محرکه و موتور و به‌خصوص سیستم های انتقال حرکت و توان دارای ضعف هایی می باشند. جهت رفع نیاز تحقیقاتی اقدام به ساخت بذرکار تحقیقاتی متناسب با شرایط محیطی و با به کارگیری قطعات و لوازم موجود کشور گردید. سپس طی تحقیقی در قالب طرح آماری استریپ پلات شامل فاکتور اصلی (دستگاه های کاشت) و فاکتور فرعی (طول های کاشت) دستگاه مذکور با یک دستگاه وارداتی در کشت گندم مقایسه گردید. نتایج نشان داد که از نظر میزان بذر توزیع شده، بین لوله های سقوط بذرکارها اختلاف معنی داری وجود نداشت، با این وجود، واریانس ریزش بذر در لوله‌های سقوط بذرکار وارداتی و بذرکار ساخت شده به‌ترتیب برابر با 1/05 و 0/267 بود که این امر بیانگر تغییرات کمتر در میزان توزیع بذر در بین شیاربازکن ها در بذرکار ساخت شده نسبت به بذرکار وارداتی بود. میانگین عمق کاشت کرت های کشت شده توسط بذرکار وارداتی نسبت به عمق کاشت از پیش تنظیم شده، 0/8 سانتی متر کاهش و در بذرکار ساخت شده 0/1` سانتی متر افزایش داشت. ضریب یکنواختی افقی بذور (فاصله بین بذور در روی ردیف) از نظر آماری در سطح احتمال 1% معنی‌دار بود. ضریب یکنواختی افقی بذر در بذرکار ساخت شده برابر با 94/2% که این مقدار در بذرکار وارداتی برابر با 70/8 % بود. عملکرد گندم در کرت های کشت شده توسط بذرکار ساخت شده برابر با 4216 کیلوگرم در هکتار و در بذرکار وارداتی برابر با 3942 کیلوگرم در هکتار بود. علت افزایش عملکرد را می توان با ضریب پنجه زنی و تعداد بیشتر سنبله بارور در کرت های کشت شده با بذرکار ساخت شده و یکنواختی فواصل بین بذور در روی ردیف در بذرکار مذکور و عمق کاشت مرتبط دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

1. Afzalinia S., M. Shaker, and E. Zare. 2006. Performance evaluation of common grain drills in Iran. Canadian Biosystems Engineering 48: 239-243.
2. Araujo, A. G. 2009. Improving no-till seeding quality with low disturbance furrow openers and residue handling devices. In: World Congress on Conservation Agricultre. New Delhi.
3. Awady, M. N. 1992. Farm machines. Textbook, Collage of Agriculture AinShams University. 120 p.
4. Bulman, P., and L. A. Hunt. 1988. Relationships among tillering, spike number and grain yield in Winter wheat in Ontario. Canadain Journal of Plant Science 68: 583-596.
5. Eskndari, I., and M. Roustai. 2007. Determination of appropriate seeding depth for bread wheat genotypes in cold dryland region of Maragheh. Seed and Plant Journal of Agricultural Research 23 (3): 357-371. (In Farsi).
6. Fraser, D. S., E. J. Stevens, T. Leuchovius, L. P. Brooks, T. Gaardlos, and M. Bakkegard. 2008. Flexi seeder drive modules: An overview including technical specifications. Flexi Technical Note - 001. Proceedings of IAMFE Denmark. AgroTech, Århus, Denmark.
7. Garcia del Moral, L. F., Y. Rharrabti, D. Villegas, and C. Royo. 2003. Evaluation of grain yield and its components in durum wheat under Mediterranean conditions: An antigenic approach. Agronomy Journal 95: 266-274.
8. Khan, A. J., F. Azam, and A. Ali. 2010. Relationship of morphological traits and grain yield in recombination inbred with lines grown under drought conditions. Pakistan Journal of Botany 42 (1): 259-267.
9. Khurmi, R. S., and J. K. Gupta. 2005. Theory of Machines. Eurasia Publishing House, 1071 pages
10. Laffond, G. P., and B. D. Fower. 1989. Soil temperature and water content, seeding depth and simulated rainfall on winter wheat emergence. Agronomy Journal 81: 609-614.
11. Lee, R. D., B. Padgett, and R. Hudson. 1996. Intensive Wheat Management in Georgia. The University of Georgia College of Agricultural and Environmental Sciences and the U.S. Department of Agriculture cooperating. Bulletin 1135/June, 1996.
12. Leilah, A. A., and S. A. Al-Khateeb. 2005. Statistical analysis of wheat yield under drought conditions. Journal of Arid Environment 61: 483-496.
13. Massoudifar, O., and M. A. Mohammdkhani. 2005. Study of effects plant density on quality characteristics of wheat in Gonbad rainfed condition. Tranian Journal of Biology 18 (1): 69-76 (In Farsi).
14. Mehdinia, A., S .S. Sajadi, and S. A. Parihizgar. 2008. Evaluation of performance of different planters using different wheat seet rate. In: 5th National Conference on Agricultural Machinary Engineering and Mechanization. Ferdowsi University of Mashhad, Mashad. Iran 2008-08-28. (In Farsi).
15. Mohammdi, A. 1992. Evaluation effects of row spacing and seed rate on grain yield of dryland wheat. Final research report. Dryland Agricltural Research Institute 92-312. (In Farsi).
16. Salek zmain, A., and A. Amiri. 1994. Evaluation effects of row spacing and seed rate on grain yield of dryland wheat. Final research report. Dryland Agricltural Research Institute 94-305. (In Farsi).
17. Sanei, A. 1992. Seeding and planting machines (From agricultural machines, theory and construction) Vol 1. Academic Press Centre. (In Farsi).
18. Wang, F., L. Kong, K. sayre, S. H. Li, B. Feng, and B. Zhang. 2011. Morphological and yield response of winter wheat to raise bed planting in northern China. African Journal of Agriculture Research 6 (13): 2991-2997.
19. Wilkns, D. E.1983. Grain drill opener effects on wheat emergence. Transactions of the ASAE 26 (3): 651-655.
CAPTCHA Image