با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران

2 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

در تحقیق حاضر وضعیت سمپاش های پشت تراکتوری لانس‌دار در کنترل کرم سیب (Carpocasa pomonella L.) مورد ارزیابی فنی قرار گرفت و با روش‌های الکترواستاتیکی و میکرونر مقایسه گردید. تحقیق حاضر در یک باغ سیب با فواصل کاشت 6*6 متر در شهرستان ارومیه در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. نتایج در طی دو سال نشان داد که یکنواختی قطرات در روی برگ‌ها در سمپاش های الکترواستاتیکی و میکرونر با 30 قطره در سانتی‌متر مربع بهتر از نوع سمپاش لانس دار و در پشت برگ‌ها، سمپاش الکترواستاتیکی با تعداد 16 قطره در سانتی‌متر مربع دارای پوشش مناسب‌تری بود. در نوع لانس دار، قطرات درشت و غیر یکسان با توزیع غیریکنواخت در پشت و روی برگ‌ها مشهود بود. مقایسه میانگین محلول مصرفی تیمارها نشان داد که سمپاش های الکترواستاتیکی و میکرونر به‌ترتیب با 157 و 134 لیتر در هکتار در محدوده سمپاشی با حجم کم (بین 200-50 لیتر در هکتار) و در یک گروه قرار داشتند، در حالی‌که سمپاش لانس دار پشت تراکتوری با 1629 لیتر در هکتار در دامنه سمپاشی با حجم بالا (بیش از 200 لیتر در هکتار) قرار گرفت. از نظر درصد کنترل آفت کرم سیب، بررسی تعداد نمونه‌های سیب سالم و آفت زده نشان داد که سمپاش لانس‌دار با میانگین 18/8 درصد در مقایسه با دو روش دیگر دارای کمترین اثر بخشی در کنترل آفت کرم سیب بود. از نظر اقتصادی، در مطالعه حاضر کاربرد سمپاش های میکرونر با توجه به نسبت سود به هزینه بالا (315/7) توصیه گردید.

کلیدواژه‌ها

1. Anonymous. 2012. Imaging of agriculture in west Azarbaijan. Available from www.waaj.ir. (in Farsi).
2. Barry, D. W. 2000. Green house pesticide management (Eds.).Cooperative Extension of United state Department of Agriculture 36-45.
3. Fallah Jeddy, R. 2000. Applying of Conventional Sprayers in Iran. Ministry of Jihad-e-Agriculture publishing. (In Farsi).
4. Gerami, K., and M. Safari. 2012. Effects of sprayer nozzles and herbicide mixing time with soil in order to Zea mays L control. Journal of Agricultural Machinery 2 (2): 109-119. (In Farsi).
5. Kepner, R., A. Roy Bainer, and E. L. Barger. 1978. Principles of Farm Machinery. Volume 1. Third Edition.
6. Khodaei, J. 1995. Design of electrostatic sprayer, MSc Thesis, Agricultural college, University of Tehran. (In Farsi).
7. Matthews, G. A. 1992. Pesticide application methods. Longman Singapore Publishers.Second Edition.
8. Matthews, G. A., and N. Thomas. 2000. Working towards more efficient application of pesticides. Pest Management Science 56: 1-3.
9. Ozkan, E. 1997. Reducing spray drift.Ohio State University Extention Bulletin 816.
10. Safari, M. 2004. Contruction and evaluation of spinning disk boom sprayer and comparison with conventional sprayer in order to control suger beet weeds. Agricultural Engineering Research Institute Publishers. Final Research Report. (In Farsi).
11. Safari, M., A. Hedayatypoor, and K. Gerami. 2011. Construction and evaluation boom automizer sprayer to control of sunn pest.Agricultural Paper 34 (1): 1-20.
12. Stephen, W. 1998. Pesticide Application Equipment. University of Sydney.
CAPTCHA Image