با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

چای بعد از آب پرمصرف‌ترین نوشیدنی در جهان می‌باشد و کارگران مزارع چای به دلایل مختلف از جمله ارتفاع نامناسب بوته‌های چای، تحمل وزن ماشین برداشت در طولانی مدت و غیره به علت بروز اختلالات اسکلتی- عضلانی در مراحل مختلف کاری دچار غیبت کاری می‌شوند. شرایط فعالیت چای‌کاری معمولاً به گونه‌ای است که نه تنها باعث ضرر مالی و جانی به کارگران می‌شود بلکه با از دست رفتن نیروی کارآمد به صاحبان حرفه چای‌کاری نیز آسیب می‌رساند. هدف از این پ‍ژوهش شناسایی پوسچرهای نامناسب کاری در مزارع چای، در مرحله برداشت که به‌صورت دستی و مکانیزه انجام می‌شود بود. روش کار فیلم‌برداری از کارگران در مزارع شمال کشور حین فعالیت و تحلیل فیلم‌ها با استفاده از مدل کردن بدن کارگران با استفاده از نرم‌افزار CATIA و آنالیز پوسچرهای مختلف به سه روش مختلف اوواس، رولا و ریبا بود. نتایج نشان داد که طبق روش اوواس، 27% پوسچر کارگران در بحرانی‌ترین وضعیت قرار داشت. طبق روش رولا، 38% پوسچر کارگران در گروه بدترین قرار داشت که باید از آن اجتناب نمایند و در روش ریبا 0% پوسچر کارگران در بحرانی‌ترین گروه قرار گرفتند. بهترین روش‌ها برای ارزیابی پوسچر برای مشاغل مشابه پیشنهاد شده است. در مقایسه با مشاغل دیگر نیاز به مداخلات ارگونومیکی از نظر دو روش تحلیل اوواس و رولا، در این حرفه احساس می‌شود. این مداخلات به‌صورت تغییر در پوسچر با در نظر گرفتن دسترسی به کار و یا پیشنهاد ابزاری برای انجام بهتر کار صورت گرفت.

کلیدواژه‌ها

1. Barkhordari A., R. Jafari Nodoushan, J. Vatani Shoaa, G. H. Halvani, and M. Salmani Nodoushan. 2011. Posture evaluation using OWAS, RULA, QEC methods in fero-aleage factory workers of Kerman. Occupational Medicine Quarterly Journal 2 (1): 14-19. (In Farsi).
2. Bovenzi, M., and A. Betta. 1994. Low-back disorders in agricultural tractor drivers exposed to whole-body vibration and postural stress. Applied Ergonomics 25: 231-241.
3. Cho, Y., and Y. Yoon. 2004. Biomechanical model of human on seat with backrest for evaluating ride quality. International Journal of Industrial Ergonomics 27: 1-15.
4. Choobineh, A. 2008. Posture assessment methods in occupational ergonomics. Fanavaran Press. (In Farsi).
5. Choobineh, A., R. Tosian, Z. Alhamdi, and M. H. Zavarzani. 2004. Ergonomic intervention in carpet mending operation. Applied Ergonomics 35: 493-496.
6. Dartt, A., J. Rosecrance, F. Gerr, P. Chen, D. Anton, and L. Merlino. 2009. Reliability of assessing upper limb postures among workers performing manufacturing tasks. Applied Ergonomics 40: 371-378.
7. Fathallah, F. A. 2010. Musculoskeletal disorders in labor-intensive agriculture. Applied Ergonomics 41: 738-743.
8. Hignett, S., and L. McAtamney. 2000. Rapid entire body assessment (REBA). Applied Ergonomics 31: 201-205.
9. Hu, B., L. Ma, W. Zhang, G. Salvendy, D. Chablat, and F. Bennis. 2011. Predicting real-world ergonomic measurements by simulation in a virtual. International Journal of Industrial Ergonomics 41: 64-71.
10. Jafry, T., and D. H. O'Neill. 2000. The application of ergonomics in rural development: a review. Applied Ergonomics 31: 263-268.
11. Javidi, M. 2012. Ergonomic study and development of an appropriate biomechanical model for riceland farmhands’ body. MSc thesis. Shiraz University, Shiraz. (In Farsi).
12. Kuutti, J., and O. Oy. 1979. The short term (1–15 months) planning and control of a steel plant. Engineering and Process Economics 4: 235-243.
13. McAtamney, L., and E. N. Corlett. 1993. RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders. Applied Ergonomics 24: 91-99.
14. Meyers, J., J. Miles, J. Faucett, I. Janowitz, D. Tejeda, V. Duraj, J. Kabashima, and R. W. E. Smith. 1998. High risk tasks for musculoskeletal disorders in agricultural field work. Paper presented at the American Public Health Association, Washington, DC.
15. Milosavljevic, S., F. Bergman, B. Rehn, and A. B. Carman. 2010. All-terrain vehicle use in agriculture: Exposure to whole body vibration and mechanical shock, Applied Ergonomics 41: 530-535.
16. Mostaghaci, M., Z. Salimi, M. Javaheri, S. F. Hoseininejad, M. Salehi, M. H. Davari, and A. H. Mehrparvar. 2012. Evaluation of the musculoskeletal disorders and its risk factors in the workers of an agricultural equipment- manufacturing plant. Occupational Medicine Quarterly Journal 3 ( 3): 19-25. (In Farsi).
17. Zhang, B., I. Horvth, J. F. M. Molenbroek, and C. Snijders. 2010. Using artificial neural networks for human body posture prediction. International Journal of Industrial Ergonomics 40 (4): 414-424.
CAPTCHA Image