با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده

نیشکر گیاهی است که برای تولید و استخراج قند از ساقه آن، کشت می شود. سطح زیر کشت نیشکر در ایران حدود 80 هزار هکتار و عمل کشت در این مزارع با دست و توسط کارگر انجام می گیرد. ماشین های کارنده وارد شده به ایران و نمونه های ساخت داخل که عموماً الگو برداری از روی نمونه های خارجی است، به‌دلیل لغزش نقاله موزع و عدم یکنواختی در ریزش و آرایش قلمه ها در ردیف های کشت از کارآیی لازم برخوردار نیستند. لذا ساخت موزعی که بتواند موضوع بالا آوردن قلمه ها از داخل مخزن و تحویل آنها به لوله سقوط را به‌طور پیوسته، یکنواخت و منطبق با شرایط مزارع نیشکر در کشور انجام دهد، قابل تأمل خواهد بود. در این تحقیق با مطالعه منابع و همچنین بررسی میدانی مشکلات حاکم بر مزارع نیشکر و عدم کارآمدی ماشین های کارنده موجود (لغزش نقاله انتقال قلمه ها، باقی گذاشتن فضای کشت نشده در مزرعه، صدمه رساندن به جوانه قلمه و غیره) نسبت به ارائه ساز و کار جدید با قابلیت های ویژه برای رفع مشکلات فوق اقدام شد. هدف از اجرای این پروژه طراحی و ساخت یک مدل آزمایشگاهی موزع مرکب به‌منظور استفاده در دستگاه های کارنده نیشکر است. در این طرح بر عکس موزع های موجود که قلمه ها را به‌صورت طولی می ریزند، قلمه ها به‌صورت عرضی (نردبانی) بر روی زمین (ردیف کشت) قرار می گیرند. موزع مذکور ساخته و پس از ارزیابی های آزمایشگاهی، آماده ساخت در ابعاد واقعی و آزمایش مزرعه ای می باشد. این عمل موجب کاهش مصرف قلمه در هکتار، ریزش یکنواخت و رفت و آمد کمتر ماشین در مزرعه و بهره وری بیشتر کارنده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

1. Anonymous, 2007. Research and Teaching of Sugar cane Development Institute. Ahvaz, Iran. (In Farsi).
2. Bachche, S. G., S. N. Yewale, V. R. Magdum, and S. B. Patil. 2007. Field Testing of Sugarcane Cutter Planter and its Economic Comparison with Traditional Method. International Agricultural Engineering Conference.
3. Bhal, V. P., and T. R. Sharma. 2001. Present status and scope of tractor drawn automatic lister sugarcane cutter planter in Haryana. Paper presented at annual convention of ISAE held at OUAT Bhubneshwar.
4. Frank, B. 1984. Sugar-cane. United states of America, Longman Inc, New York.
5. Khedkar, M. B., and A. K. Kamble. 2008. Evaluation of mechanized planting of sugarcane. International Journal of Agricultural Engineering 1 (2): 136-139.
6. Maleki, M. R., J. F. Jafari, M. H. Raufat, A. M. Mouazen, and J. De. Baerdemaeker. 2006. Evaluation of Seed Distribution Uniformity of a Multi-flight Auger as a Grain Drill Metering Device. Biosystems Engineering 94 (4): 535-543. (In Farsi).
7. Namjoo, M. 2009. Design, development and evaluation of a sugarcane billet planter equipped with metering unit with overlap planting system. M.Sc. thesis. Faculty of agriculture. Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran. (In Farsi).
8. Patil, A. B., A. K. Dave, and R. N. S. Yadav. 2004. Evaluation of Sugarcane Cutter Planter. In 38th. ISAE Convention January 2004, D.B.S.K.K.V. Dapoli India.
9. Peloia, P. R., M. Milan, and T. L. Romanelli. 2010. Capacity of the mechanical harvesting process of sugar cane billets. Sci. Agric. (Piracicaba, Braz.) 67 (6): 619-623.
10. Ripoli, M. L. C., and T. C. C. Ripoli. 2010. EVALUATION OF FIVE SUGAR CANE PLANTERS. Eng. Agric. Jaboticabal. 30 (6): 1110-1122.
11. Srivastava, A. C. 2004. Development of a zero till sugarcane cutter-planter., I. Agr. E. JOU. 59 (2): 3-6.
12. Taghinezhad, J., R. Alimardani, and A. Jafary. 2012. Design, fabrication and evaluation of a laboratory prototype model of sugarcane cutter planter M. Sc. thesis. Faculty of agriculture. University of Tehran, Tehran, Iran. (In Farsi).
13. Yadav, R. N. S., and D. Choudhuri. 2001. Mechanization scenario of sugarcane cultivation in India. In Proc. 35th ISAE Annual Convention, OUAT, Bhubaneshar India during February 2001.
CAPTCHA Image