با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت نگهداری، ماندگاری ‌و کاهش هزینه‌های حمل و نقل محصولات غذایی، در این تحقیق اثر مؤثر برخی پارامترهای خشک‌کن پاششی دارای افشانه فراصوت، بررسی شد. آزمایش‌ها به‌صورت طرح کاملاً تصادفی انجام گرفت و در آن اثر دمای صفحات خشک‌کن پاششی در سه سطح 130، 140، 150 درجه سلسیوس، دبی خروجی افشانه فراصوت در سه سطح 13، 14 و 15 میلی‌متر بر دقیقه و همچنین اثر توان منبع فراصوت در سه سطح 25، 37/5 و 50 وات بر درصد رطوبت و اندازه ذرات بررسی شد. برای تعیین میزان رطوبت نمونه‌ها در آون با دمای 70 درجه سلسیوس خشک شدند. برای تعیین اندازه ذرات عکس‌های دوبعدی از نمونه‌ها توسط میکروسکوپ نوری تهیه و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد اثر متغیرهای مستقل بر روی پارامترهای مورد بررسی در سطح یک درصد معنی‌دار، ولی اثر دمای صفحات بر روی اندازه ذرات غیر معنی‌دار می باشد. کمترین‌ درصد رطوبت در نمونه‌های با توان 25 وات و دبی خروجی 13 میلی‌متر بر دقیقه و دمای 150 درجه سلسیوس در سطح 5 درصد بود. بزرگ‌ترین قطر پودر تولید شده 85/20 میکرومتر در نمونه‌هایی با دبی 17 میلی‌متر بر دقیقه و توان 50 وات در سطح 5 درصد بود. به‌طور کلی با توجه به نتایج این پژوهش، تولید پودر گوجه‌فرنگی در دمای 150 درجه سلسیوس با دبی 15 میلی‌لیتر بر دقیقه با توان 25 وات مناسب‌ترین سطح برای رسیدن به پودرهایی باکیفیت بالاتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

1. Berger, H. L. 1998. Ultrasonic liquid atomization: theory and application. Partridge Hill Publishers.
2. Bhandari, B., and T. Howes. 1999. Implication of glass transition for the drying and stability of dried foods. Journal of Food Engineering 40: 71-79.
3. Bodhmage, A. 2006. Correlation between physical properties and flowability indicators for fine powders. University of Saskatchewan Saskatoon.
4. Chegini, G., and B. Ghobadian. 2007. Spray dryer parameters for fruit juice drying. World Journal of Agricultural Sciences 3: 230-236.
5. Davoodi, M. G., P. Vijayanand, S. Kulkarni, and K. Ramana. 2007. Effect of different pre-treatments and dehydration methods on quality characteristics and storage stability of tomato powder. LWT-Food Science and Technology 40: 1832-1840.
6. Goula, A. M., and K. G. Adamopoulos. 2008. Effect of maltodextrin addition during spray drying of tomato pulp in dehumidified air: II. Powder properties. Drying Technology 26: 726-737.
7. Jumah, R., B. Tashtoush, R. Shaker, and A. Zraiy. 2000. Manufacturing parameters and quality characteristics of spray dried jameed. Drying Technology 18: 967-984.
8. Li, Z., J. Yang, X. Xu, X. Xu, W. Yu, X. Yue, and C. Sun. 2002. Particle shape characterization of fluidized catalytic cracking catalyst powders using the mean value and distribution of shape factors. Advanced Powder Technology 13: 249-263.
9. Masters, K. 1991. Spray drying fundamentals: process stages and layouts. Spray Drying Handbook. 5th ed. New York, USA: Longman Scientific and Technical: 23-64.
10. Ortega-Rivas, E., P. Juliano, and H. Yan. 2006. Food powders: physical properties, processing, and functionality. Springer Science & Business Media.
11. Ramisetty, K. A., A. B. Pandit, and P. R. Gogate. 2013. Investigations into ultrasound induced atomization. Ultrasonics sonochemistry 20: 254-264.
12. Şahin-Nadeem, H., C. Dinçer, M. Torun, A. Topuz and F. Özdemir. 2013. Influence of inlet air temperature and carrier material on the production of instant soluble sage (Salvia fruticosa Miller) by spray drying. LWT-Food Science and Technology 52: 31-38.
13. Smith, P. G. 2011. An Introduction to Food Process Engineering. Springer.
14. Souza, C., and W. Oliveira. 2009. Drying of herbal extract in a draft‐tube spouted bed. The Canadian Journal of Chemical Engineering 87: 279-288.
15. Tonon, R. V., C. Brabet, and M. D. Hubinger. 2008. Influence of process conditions on the physicochemical properties of acai (Euterpe oleraceae Mart.) powder produced by spray drying. Journal of Food Engineering 88: 411-418.
CAPTCHA Image