با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مکانیزاسیون کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش به‌منظور محاسبه اجزاء کارایی مدیریتی- عملیاتی نظام‌های بهره‌‌برداری ماشین‌های کشاورزی و مقایسه آن‌ها در سه نظام بهره‌‌برداری ماشین‌های کشاورزی در استان البرز انجام گردید. اجزای کارایی مدیریتی- عملیاتی نظام‌های بهره‌ برداری ماشین‌های کشاورزی 4 نوع کارایی: فنی- عملیاتی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی را شامل می‌شود که برای محاسبه آن‌ها عوامل اثرگذار بر نوع و عملکرد نظام‌های بهره‌‌برداری ماشین‌های کشاورزی شناسایی شد و این عوامل در قالب 29 شاخص شامل: 12 شاخص فنی- عملیاتی، 5 شاخص اقتصادی، 5 شاخص اجتماعی و 7 شاخص مدیریتی، سنجش شدند. داده‌های جمع‌آوری‌شده از 4 نوع پرسشنامه تخصصی از سه نوع نظام بهره‌‌برداری ماشین‌های کشاورزی پس از جمع‌بندی با استفاده آزمون کروسکال والیس برای مقایسه میانگین‌ها و آزمون من- وایتنی برای مقایسه دو به ‌دو نظام‌های بهره‌‌برداری مورد ارزیابی قرار گرفت. بر این اساس نظام بهره‌‌برداری حرفه‌ای در بین سه نظام بهره‌‌برداری بیشترین میزان کارایی عملیاتی- مدیریتی را نشان داد و نظام بهره ‌برداری اختصاصی- حرفه‌ای از این نظر در جایگاه دوم قرار گرفت. رتبه ‌بندی کارایی مدیریتی- عملیاتی نظام‌های بهره‌‌برداری ماشین‌های کشاورزی با استفاده از فن TOPSISانجام گردید که درنهایت نظام‌های بهره‌برداری ماشین‌های کشاورزی استان البرز به‌ترتیب زیر رتبه‌بندی گردید:
1. نظام بهره‌‌برداری حرفه‌ای، 2. نظام بهره‌‌برداری اختصاصی- حرفه‌ای، 3. نظام بهره‌‌برداری اختصاصی

کلیدواژه‌ها

1. Almassi, M., S. Kinani, and N. Loveimi. 2008. Principles of agricultural mechanization, JUNGLE Publications, Tehran, Fourth Edition. (In Farsi).
2. Asgharpur, M. 2000. Multi-criteria decision making .Tehran University Publication. (In Farsi).
3. Azkia, M. 2003. Check system operation with an emphasis on collaborative technologies in the catchment area Karkheh, Assistance promotion and operation systems, Office operation system and design studies, Volume III. (In Farsi).
4. Azkia, M., et al. 2000. A comparative study of the social aspects of the project - technical, economic and pasture farming systems with emphasis on cooperative systems in the provinces of East Azerbaijani and Kurdistan, Forestry and Rangelands technical office ranch, Volume XI, the synthesis of 2 and 3. (In Farsi).
5. Azkia, M. 1990. Project structure and socio-cultural and economic factors affecting the agricultural extension Iran, Assistance promoting popular participation, promote the development of project staff. (In Farsi).
6. Burton, W, Larry. 1998. Farm machinery costs Own, Lease, or Costume Hire, SDSU Economics department.
7. Dixon, J., and A. Gulliver. 2001. Farming systems and poverty, FAO, Rome.
8. Taleb, M. 001. Book practices Social Studies, Tehran University Publications. (In Farsi).
9. Edwards, W. M. MACHINERY MANAGEMENT: Replacement strategies for farm machinery. November 2001. Iowa State University, University Extension.
10. Edwards, W. M., and V. M. Meyer. AGRICULTURAL ENGINEERING: Acquiring farm machinery services. September 1986. Iowa State University, University Extension.
11. Edward, and M. Vernan. 1986. Acquiring farm machinery services, content reviewed 5/95 by Dr. Mark, Hanna, and Department of Agricultural. Iowa state University.
12. FAO. 1990. Agricultural engineering in development: selection of Mechanization inputs.
13. FAO.1994a. Agricultural machinery distributors, importers and dealers: their role, management and operation, by R. Lamprey. Rome.
14. Fraser, I., and P. Hone. 2001 .Farm-level efficiency and productivity measurement using panel data: wool production in south-west Victoria. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 45: 215-232.
15. Hormozi, M.., M. Asoodar. 2012. Imapact of me Chanization on technical efficiency.
16. Department of Agricultural Machinery and Mechanization Ramin Kuzestan,ELSEVIER,1016/s2212-5671
17. Mouameni, M., and A. Sharifi. 20012. Multiple Attribute Decision Making Model book and software, publisher author. (In Farsi).
18. Omidi, A. 2001. Reviews the operation of agricultural machinery in the province of Ilam, a Master's thesis. (In Farsi).
19. Vosughi, M. 2001. Sociological analysis of efficiency in the system of operation of pastures in Azerbaijan, the journal Sociological Studies, No. 20. (In Farsi).
CAPTCHA Image