با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 گروه ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران

3 بخش به‌زارعی موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان، ایران

چکیده

انجام به‌موقع عملیات کشاورزی بر مقدار عملکرد هر محصولی اثر مستقیمی دارد. به‌طوری‌که برای محصول نیشکر، هرگونه تأخیر در زمان انجام عملیات زراعی باعث کاهش عملکرد محصول می‌شود. هدف از این مطالعه، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر عدم انجام به‌موقع عملیات تولید نیشکر است. برای موشکافی و یافتن عوامل اثرگذار، از مصاحبه و نظرخواهی از کارشناسان و متخصصان واحدهای تولیدی در کشت و صنعت‌های نیشکر درباره‌ی لنگی‌های موجود در حین کار و مرور گزارش‌ها و آمار سالیانه عملیات تولید نیشکر استفاده شد. با توجه به نتایج حاصله، عوامل مؤثر بر عدم انجام به‌موقع عملیات تولید نیشکر به‌صورت عامل مدیریت، عامل انسان، عامل ماشین و تأخیرهای زمانی ناشی از روش کار (فرآیند تولید) طبقه‌بندی شد. به‌منظور اولویت‌بندی این عوامل از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. بدین منظور، داده‌ها با تکمیل پرسشنامه‌هایی توسط 14 نفر از مدیران تولید واحدهای هفت‌گانه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان در سال زراعی 93-1392 جمع‌آوری شد. اساس کار، اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر عدم انجام به‌موقع عملیات تولید از طریق تخصیص وزن نسبی به معیارها و گزینه‌ها با توجه به نظرهای ارائه‌شده در پرسش‌نامه‌ها بود. با استفاده از نرم‌افزار Expert choice تحلیل سلسله مراتبی انجام گرفت. نتایج نشان داد که عامل ماشین با میانگین وزنی 0/366 مهم‌ترین عامل است. عامل فرآیند تولید با میانگین وزنی 0/298، عامل مدیریت با میانگین وزنی 0/177 و عامل انسان با میانگین وزنی 0/160 به‌ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

1. Abdi, R., H. R. Ghasemzadeh, S. H. Abdollahpour, M. Sabzehparvar, and A. Dabbagh Mohamadinasb. 2010. Modeling and Analysis of Alfalfa Mechanization Project Process by GERT Networks. Journal of sustainable agriculture and production science 19 (1): 157-169. (In Farsi).
2. Al-Kharashi, A., and M. Skitmore. 2009. Causes of delays in Saudi Arabian public sector construction projects. Construction Management and Economics 27 (1): 3-23.
3. Almasi, M., S. H. Kiani, and N. Loveimi. 2008. Principles of agricultural mechanization. Fourth edition, Jangal press, Tehran, 293 p. (In Farsi).
4. Barat shoushtari, M., S. Ahmadian, and G. H. Asfia. 2009. Sugarcane in Iran. First edition, Press Aeizh, 367p. (In Farsi).
5. Daniel, J., V. R. Nandigana, B. Albert, and I. Selvarsan. 2010. Evaluation of the Significant Renewable Energy Resources in India Using Analytical Hierarchy Process, Springer Physica-Verlag Berlin Heidelberg. http://www.springer.com/978-3-642-04044-3.
6. De toro, A. 2004. Assessment of field machinery performance in variable weather conditions using discrete event simulation. Ph.D. thesis. Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala.
7. De toro, A. 2005. Influences on timeliness costs and their variability on arable farms. Biosystems Engineering 80 (3): 19-35.
8. De toro, A., and P. A. Hansson. 2004. Analysis of field machinery performance based on daily soil workability status using discrete event simulation or on average workday probability. Agricultural Systems 79: 109-129.
9. Doloi, H., A. Sawhney, K. C. Iyer, and S. Rentala. 2012. Analysing factors affecting delays in Indian construction projects. International Journal of Project Management 30 (2): 479-489.
10. Ghodsi Pour, H. 2006. Analytical Hierarchy Process (AHP). Tehran, Amirkabir University of Technology.
11. Han, S. H., S. Yun, H. Kim, Y. H. Kwak, H. K. Park, and S. H. Lee. 2009. Analyzing schedule delay of mega project: lessons learned from Korea Train Express. IEEE Transactions on Engineering Management 56 (1): 243-256.
12. Marrit, M., and K. Martin. 2007. The impact of increasing farm size and mechanization on rural income and rice production in Zhejiang province. Agricultural Systems 4: 123-129.
13. Mohammadiyeghaneh, B., and A. Nabati. 2014. Analysis of obstacles to agricultural development in rural areas using AHP (A Case Study: Rural Karany- city of Bijar). Journal of Geographic Space 44: 135-152. (In Farsi).
14. Moradi, M. 2006. Survey analyzing methods of projects delay. 6th international project management conference, Tehran 2: 33-42.
15. Omrani, A. 2013. Evaluation of Farm machinery management in sugarcane cultivation (case study Amir Kabir Agro-Industry). M. Sc. Thesis. Faculty of Agriculture. Shahid Chamran University of Ahvaz. (In Farsi).
16. Omrani, A., M. J. Sheikhdavoodi, and M. Shomeili. 2013. Determine Sugarcane harvester field efficiency using global positioning system (GPS) data. Elixir Agriculture 56: 13260-13263.
17. Pishbin, S., H. Mohammadi, and A. Zakerin. 2008. Determination of timeliness cost of machine operation in different stages of sugar beet production in Fars province. Journal of Sugar Beet 24 (2): 93-108. (In Farsi).
18. Pishbin, S., H. Mohammadi, and A. Zakerin. 2009. Factors affecting the probability of delayed of machine operation at different stages sugar beet production in Fars province. Journal of Sugar Beet 25 (1): 87-95. (In Farsi).
19. Pourtaheri, M. 2006. Multi-criteria decision-making methods in geography. SAMT-publications.
20. Puzesh, M., S. S. Mohtasebi, and H. Ahmadi. 2010. Predicting suitable workday and timeliness cost considering to reliability of machinery in Deabel Khazei sugarcane agro industry, proceeding of agricultural machinery and mechanization engineering. (In Farsi).
21. Rezaei moghaddam, M., and E. Karami. 2008. A multiple criteria evaluation of sustainable agricultural development models using AHP. Environment, Development and Sustainability 10: 407-426. (In Farsi).
22. Sharifi, M., A. Akram, Sh. Rafiee, and M. Sabzehparvar. 2014. Prioritize strategic agricultural products Alborz province by using AHP and Delfi-fuzzy method. Journal of Agricultural Machinery 4 (1): 116-124. (In Farsi).
23. Shomeili, M. 2012. Evaluation of agricultural wastes produced during operation of sugarcane production. CD Proceedings of the 7th conference of Iranian sugar cane technologists. February 21-23. Iran, Ahvaz. (In Farsi).
CAPTCHA Image