با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران

چکیده

این پژوهش به‌منظور انتخاب مناسب ترین کارنده کلزا، با استفاده از طرح آزمایشی کرت‌های خردشده در قالب بلوک های کامل تصادفی در مغان انجام شد. کرت‌های نواری افقی شامل تراکم بذر در سه سطح 6، 8 و10 کیلوگرم در هکتار و کرت‌های نواری عمودی انواع بذرکارها شامل: خطی‌کار همدانی (روش مرسوم)، خطی‌کار آمازن، خطی‌کار گاسپاردو و خطی‌کار اگرمستر در چهار تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد خطی‌کار اگرمستر با میانگین 89/45 درصد سبز و خطی‌کارهای آمازن و گاسپاردو با میانگین 83 درصد جوانه‌زنی به‌ترتیب بیشترین وکمترین مقدار را داشتند. خطی‌کار اگرمستر از لحاظ یکنواختی توزیع عمودی و عرضی به‌ترتیب با 72/62 و 84/25 درصد بیشترین مقدار را داشت. از نظر عملکرد دانه و استقرار بذر بین روش های بذرکاری اختلاف معنی‌دار 1% وجود داشت. ولی از لحاظ شاخص ارتفاع بوته اختلافی مشاهده نشد. حداکثر عملکرد را خطی‌کار اگرمستر به مقدار 2672 کیلوگرم در هکتار داشته است. مقایسه فنی و اقتصادی بذرکارهای مورد استفاده نشان داد اضافه درآمد خالص استفاده از خطی‌کار اگرومستر نسبت به روش مرسوم 4930 هزار ریال در هکتار بوده است.

کلیدواژه‌ها

1. Afzali Nia, S., M. Shaker, and A. Zare. 1999. Evaluating common tasks in linear performance comparison of Iran in zarghan area of Fars province. Agricultural & natural resources research organization. Research Institute of Agricultural Engineering. The final research report No. 15. pp 42. (In Farsi).
2. Anon.1994. Test codes and procedures for farm machinery. Technical Series.No.12.
3. Chizari, A. H. 2001. Research on field for small Agriculture. Dilon, H. Land Hrdiger, B. (Eds.). Eslamic azad university Garmsar. (In Farsi).
4. Guilani, A. 2001. Evaluation of the effects of planting density and fertilizer on rice (LD183). The final research report of the research center of Khuzestan (Ahvaz). (In Farsi).
5. Heege, H. J. 1993. Seeding methods performance for cereals. Rape and beans. Trans> of the ASAE. 36 (3): 653- 661.
6. Javadi A., R. Rahimzadeh, and A. Yavari. 2003. Comparison of traditional mechanized methods and seed density in the different levels and functional parameters of chickpea in rainfed. The final research report of Agricultural Research Organization in Research Institute of Agricultural Engineering (RIAE). (in Farsi)
7. Ministry of Jihad-e Agriculture Statistics 2012. Available at: http://dbagri.org-jahad.org/zrtbank. (In Farsi).
8. Senapati. P. C., P. K. Mohapatra and U. N. Dikshit. 1992. Field evaluation of seeding devicees for finger- millet. A. M. A. 23 (3): 21-24
9. Taghinazhad, J., and A. Javadi. 2014. Effect of tillage systems with corn residue on grain yield of rapeseed in Moghan region Journal of Agricultural Machinery 4 (2): 352-359. (In Farsi).
10. Taki, A. 1997. Evaluation and compare the tow seed sowing distribution of wheat planting with the use of combined tillage. M.Sc Thesis. Shiraz University. Agriculture faculty.
CAPTCHA Image