با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فنی مهندسی، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، تهران، ایران

چکیده

ایجاد پوششی از مواد مختلف در اطراف بذر یکی از اقداماتی است که امروزه برای ارتقاء کیفیت بذر مورد استفاده قرار می‌گیرد. اصلاح شکل و اندازه بذرها برای کاشت دقیق، فراهم کردن مواد مغذی ماکرو و میکرو از بدو جوانه‌زنی بذر و مبازره با آفات و بیماری‌ها، اهدافی هستند که همگی به‌وسیله ایجاد پوششی در اطراف بذر با مواد مناسب تحقق می‌یابد. متداول‌ترین روش ایجاد پوشش در اطراف بذر، استفاده از پوشش‌دهنده دوار است. هدف این تحقیق بررسی فناوری ایجاد پوشش و تعیین پارامترهای مؤثر بر کیفیت آن، است. این تحقیق بر اساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه فاکتور و سه تکرار اجرا شد. فاکتورها عبارتند از 1- فاصله عمودی نصب افشانک از بستر بذر در دو سطح 150 و 300 میلی‌متر، 2- موقعیت نصب افشانک در دو سطح "نصب در فاصله یک چهارم قطر بالاتر از مرکز استوانه" و "نصب در مرکز استوانه" و 3- نسبت اختلاط چسب پلی‌وینیل پیرولیدون در سه سطح 50، 75 و 100 گرم در یک کیلوگرم کائولن. نتایج نشان داد که اثر فاصله افشانک از بستر دانه‌ها بر هر سه صفت اندازه‌گیری شده در سطح احتمال 1% معنی‌دار بود و با افزایش فاصله از 150 میلی‌متر به 300 میلی‌متر، استحکام فیزیکی پوسته از 22/8 به 21/4 نیوتن و درصد خطا از 4/1 به 2/1 درصد کاهش و جوانه‌زنی از 71/3 به 73/4 درصد افزایش یافت. اثر میزان مصرف چسب بر هر سه صفت اندازه‌گیری شده در سطح 1% معنی‌دار بود و افزایش مصرف چسب، از 5 درصد وزنی تا نهایتاً 10 درصد وزنی، استحکام فیزیکی پوسته را از 13/9 به 29/1 نیوتن و درصدخطای پلت را از 2/1، به 4/2 درصد افزایش و جوانه‌زنی را از 90/4، به 53/2 درصد کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

1. Arai, M., T. Kishi, and H. Hiroyasu.1982. A laser diagnostic technique for sauter mean diameter of fuel oil sprays. Proceedings of the second International conference on liquid Atomization, Medication, Wisconsin, Pp. 309-316.
2. Banks, M. 1981. Studies on the fluidized bed granulation process. Ph D. Thesis, DeMontfort University, Leicester.
3. Ghezavati. J., D. Mohammad Zamani, M. Abbasgholipour, B. Mohammadi Alasti, and A. Ranji. 2014. Preliminary design, construction and evaluation of robot of tomato seed planting for the trays of greenhouse, Journal of Agricultural Machinery 5 (1): 242-250. (In Farsi).
4. Gunasekaran, S., and M. R. Paulsen. 1985. Breakage resistance of corn as a function of drying rates. Transaction of the ASAE 28: 2071-2076.
5. Imanmehr, A., and S. Rostami. 2013. Determination of the Mechanical Strength of Safflower Seed under Quasi-Static Pressure Test, Journal of Agricultural Mechanization 1 (2): 1-6.
6. McGinity, J. W., and L. A. Felton. 2008. Aqueous polymeric coatings for pharmaceutical dosage forms. Third Edition. 67-75.
7. Movahedi, E., M. Rezvani, and A. Hemmat. 2014. Design, development and evaluation of a pneumatic seeder for automatic planting of seeds in cellular trays. Journal of Agricultural Machinery 4 (1): 65-71. (In Farsi).
8. Pandey, P., D. S. Bindra, and A. Felton. 2014. Influence of Process Parameters on Tablet Bed Microenvironmental Factors During Pan Coating, Journal of the American Association of Pharmaceutical Scientists 15 (2): 296-305.
9. Pandey, P., R. Turton, N. Joshi, E. Hammerman, and J. Ergan. 2006. Scale up of a pan coating process. Journal of the American Association of Pharmaceutical Scientists 7 (4). Article 102.
10. Schafer, T., and O. Worts. 1977. Control of fluidized bed granulation. Estimation of droplet size of atomised binder solutions, Archives of Pharmaceutical and Chemical Science, 5th Edition. Pp.178-193.
11. Twitchell, A. M. 1990. Studies on the role of atomization in aqueous tablet film coating, Ph D. Thesis, DeMant fort University, Leicester.
12. Vanangamudi, K., and K. Natrajan. 2006. Advances in seed science and technology. 123-131.
13. Yookam, D. A., and R. J. Campbell. 1984. Modeling of a film coating system for computer automation. Pharm. technol. 8 (jan): 38-44
CAPTCHA Image