با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مکانیزاسیون کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

نتایج تحقیقات مختلف در بخش خدمات نشان داده است که تأمین مطلوب خدمات عامل مهمی در افزایش بهره‌وری زنجیره تأمین کشاورزی است. در این پژوهش بخشی از الزامات استقرار شبکه خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی در بخش کشاورزی که مربوط به مکان این مراکز است مورد بررسی قرارگرفته است. مکان‌یابی این مراکز از طریق تعیین حیطه عمل و استقرار مناسب شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی بر اساس ظرفیت‌های منطقه‌ای و با در نظر گرفتن فاصله انواع مشتریان این‌گونه مراکز انجام‌شده است. در این مطالعه از مدل مکان‌یابی پوشش بیشینه استفاده‌شده است که توسط نرم‌افزار CPLEX و الگوریتم شاخه و حد حل‌شده است. در این پژوهش به‌منظور نشان دادن قابلیت‌های عملی روش‌ها و مدل‌های توسعه داده‌شده، یک مطالعه موردی دریکی از شهرستان‌های استان همدان انجام‌شده است. به‌منظور یافتن شعاع پوشش کامل در هریک از دهستان‌های موردمطالعه، شعاع‌های پوشش مختلف آزمون شد. بدین منظور از شعاع پنج تا 160 کیلومتر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در برخی شعاع‌های پوشش، نه‌تنها مکان بهینه تغییر نمی‌کند، بلکه تعداد نقاط پوشش داده‌شده نیز ثابت است. هم‌چنین نتایج مدل حاکی از آن است که شعاع پوشش به‌منظور پوشش کامل مزارع متقاضی دریافت خدمات کشاورزی در هر دهستان متفاوت است به‌طوری‌که بیش‌ترین میزان 20 کیلومتر در دهستان درجزین علیا و کم‌ترین میزان 10 کیلومتر در دهستان سردرود سفلی است. در هر شعاع پوشش، مکانی که با استفاده از مدل پوشش بیشینه انتخاب شده قادر است بیش‌ترین تعداد نقاط تقاضا را تحت پوشش قرار دهد، زیرا در تابع هدف این مدل، بیشینه‌سازی بر اساس تعداد مشتریان انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

1. Ahumada, O., and J. R. Villalobos. 2009. Application of planning models in the agri-food supply chain: a review. European Journal of Operational Research 195 (1): 1-20.
2. Anonymous. 2012. Guidance package supplemental plan for equipping the network of mechanization companies from the place of credit subsidies inputs and factors of agricultural production. Row 2-520000 Budget law of the year 2011. (In Farsi).
3. Berman, O., Z. Drezner, and G. O. Wesolowsky. 2008. The multiple location of transfer points the multiple locations of transfer points. Journal of the Operational Research Society 59 (6): 805-811.
4. Brandeau, M. L., and S. S. Chiu. 1989. An overview of representative problems in location research. Management Science 35 (6): 645-674.
5. Chipeta, S. 2006. Demand driven agricultural advisory services. Neuchatel Group. Denmark.
6. Chopra, S., and P. Meindl. 2003. Supply chain management: strategy, planning and operation. Pearson Education Inc. Upper Saddle River, New Jersey.
7. Church, R., and C. ReVelle. 1974. The maximal covering location problem. Papers Region Science Association 32 (1): 101-118.
8. Doh, J. P., K. Bunyaratavej, and E. D. Hahn. 2009. Separable but not equal: The location determinants of discrete services offshoring activities. Journal of International Business Studies 40 (6): 926-943.
9. Dorward, A., and E. Chirwa. 2011. The Malawi agricultural input subsidy programme: 2005/06 to 2008/09. International Journal of Agricultural Sustainability 9 (1): 232-247.
10. Ebrahimi, A. 2007. Design and support of the private network agricultural engineering consulting services. Organization of Agricultural Engineering and Natural Resources of the Country. Tehran. (In Farsi).
11. Farahani, R. Z., N. Asghari, N. Heidari, M. Hosseininia, and M. Goh. 2012. Covering problems in facility location: A review. Computers and Industrial Engineering 62 (1): 368-407.
12. Farrow, A., K. Risinamhodzi, S. Zingore, and R. J. Delve. 2011. Spatially targeting the distribution of agricultural input stockists in Malawi. Agricultural Systems 104 (9): 694-702.
13. Francis, R. L., L. F. McGinnis, and J. A. White. 1992. Facility layout and location: an analytical approach. Prentice Hall. Englewood.
14. Kayikci, Y. 2010. A conceptual model for intermodal freight logistics center location decisions. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (3): 6297-6311.
15. Lak, M. B., and M. Almasi. 2011. An analytical review of parameters and indices affecting decision making in agricultural mechanization. Australian Journal of Agricultural Engineering 2 (5): 140-146.
16. Laporte, G., and A. Dasci. 2005. A continuous model for multi-store competitive location. Operations Research 53 (2): 263-280.
17. Lucas, M., and D. Chhajed. 2004. Applications of location analysis in agriculture: a survey. Journal of the Operational Research Society 55 (6): 561-578.
18. Mahdavi, M., and H. Karimzadeh. 2007. Zoning the central part of Varzaghan city to locate rural service centers using GIS. Geographical Researches 55: 203-224.
19. Satake, T., O. Sakata, Y. Ohta, and T. Furuya. 2003. Optimal layout design for agricultural facility using simulated annealing. The CIGR Journal 5: 1-11.
20. Sims, G. B., and J. Kienzle. 2009. Farm equipment supply chains; guidelines for policy-makers and service providers: experiences from Kenya, Pakistan and Brazil. FAO. Rome, Italy.
21. Sharifi, M., A. Akram, Sh. Rafiee, and M. Sabzeparvar. 2013. Prioritizing the cultivation of strategic crops in Alborz province using Delphi fuzzy and analytic hierarchy process. Journal of Agricultural Machinery 4 (1): 116-124. (In Farsi).
22. Timmer, C. P., W. P. Falcon, and S. R. Pearson. 1983. Food policy analysis. The Johns Hopkins University Press. Baltimore and London.
23. Zangeneh, M., M. Omid, and A. Akram. 2010. A comparative study on energy use and cost analysis of potato production under different farming technologies in Hamadan province of Iran. Energy 35 (7): 2927-2933.
CAPTCHA Image