نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

در طی سالهای اخیر تلاش های فراوانی در جهت صرفه جویی و مصرف منطقی نفت و گاز، بهینه سازی تجهیزات انرژی بر و جایگزینی سوخت های فسیلی با منابع انرژی تجدید پذیر انجام داده اند. برای یک سوخت دیزل جایگزین بسیار مهم است که از نظر فنی و محیطی مورد قبول، از لحاظ اقتصادی قابل رقابت و به آسانی در دسترس باشد. در این تحقیق به بررسی تاثیر بار و سرعت موتور و همچنین درصدهای مختلف اختلاط سوخت های دیزل، بیودیزل و اتانول بر روی عملکرد اقتصادی موتور دیزل OM 924 پرداخته شد. طراحی آزمایش ها با استفاده از روش آماری سطح پاسخ پایه ریزی شد و نقاط بهینه متغیرهای مستقل به منظور کمینه و یا بیشینه کردن سطوح پاسخ، به دست آمد. مدل های درجه دوم به دست آمده با استفاده از روش سطح پاسخ به منظور پیش بینی تاثیر متغیرهای ورودی بر روی سطوح پاسخ از لحاظ آماری (در سطح یک درصد) معنی دار بودند. نتایج نشان داد که با افزایش بار اعمالی به موتور هزینه ویژه سوخت در تمام اختلاط های سوختی کاهش می یابد. همچنین با افزایش سرعت موتور میزان هزینه ویژه سوخت در بارهای پایین به دلیل افزایش مصرف ویژه سوخت روند صعودی شدیدی دارد و در بارهای بالا و میانه این روند افزایشی، ملایم تر شده و در بارهای بالا با افزایش سرعت موتور هزینه ویژه سوخت ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد. میزان هزینه ویژه سوخت با افزایش درصد اتانول و بیودیزل در سوخت های اختلاط یافته نسبت به سوخت دیزل افزایش یافت و سوخت دیزل کمترین میزان هزینه ویژه سوخت (580 ریال به ازای هر کیلو وات ساعت) را در سرعت 2139 دور بر دقیقه و بار کامل (100 درصد) به خود اختصاص داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Specific Fuel Costs for Combination of Diesel Fuel- Biodiesel -Bioethanol in a Diesel Engine

نویسنده [English]

 • G Khoobbakht

Payame noor University

چکیده [English]

 Introduction
The researchers have been currently focused on replacing fossil fuels by biofuels to reduce dependence on fossil fuels.  Biofuels provide low greenhouse emissions with the reduction of oil import. The biofuels can play an important role economically becomes more clear when their relatively developed agricultural sector is taken into account. Bioethanol, biodiesel and to a lesser extent pure vegetable oils are recently considered as most promising biofuels. Since 19 century, ethanol has been used as a fuel for the diesel engines. The cost of bio-diesel for IC engine is slightly greater than that of diesel oil. The specific fuel consumption, a function of the engine speed, is higher in bio-diesel than in diesel oil. The results previously of Bench-test indicated that the average value of SFC for bio-diesel was 17% greater than that of diesel oil. As for the properties of biodiesel, the lower heating value, higher density and higher viscosity play a primary role in engine fuel consumption for biodiesel. Most of the authors, who agreed that fuel consumption increased for biodiesel compared to diesel, contributed to the loss in the heating value of biodiesel. Of course, some authors only explained the increased fuel consumption as the result of the higher density of biodiesel, which causes a higher mass injection for the same volume at the same injection pressure.
Materials and Methods
The equipment and instruments used in the present research were a diesel engine (OM 314), a dynamometer, a dynamometer control panel and a fuel tank. A four-cylinder direct injection diesel engine, model OM 314, made by Idem Company, Tabriz, Iran, was used to conduct the experiments. The fuel used in the present research was from waste oil. Ethanol was also used to feed the engine. The blends of diesel–ethanol–biodiesel were prepared on a volumetric basis. The experiments were conducted based on the response surface methodology and using Central Composite Rotatable Designs (CCRD). The response surface methodology, as one of the best methods to optimize processes and determine the effect of different variables on the responses, has special popularity among researchers. Applied research design in this study was CCRD that has the most application among other designs of the method. Independent variables were different ratios of ethanol, biodiesel, and diesel, engine load, and engine rotational speed and responses were included engine brake specific fuel consumption.
Results and Discussion
The P-values for both total and prediction models of specific fuel costs were less than 0.01. This result showed that the models statistically have high abilities to predict the impacts of independent variables on specific fuel costs at 1% probability level. The linear, quadratic and interaction of the overall model had a P-value less than 0.05 that indicated their statistical validity. The specific fuel costs decreased for all blends by increasing the engine load. The reduction of specific fuel costs was more aggressively observed in low loads. With increasing engine rotational speed, the specific fuel costs were increased at low loads and at middle and high loads it was decreased and then increased. The increasing of volume ratio of biodiesel in the blended fuels, specific fuel costs were increased. By increasing the volumetric ratio of ethanol and biodiesel, specific fuel costs were increased due to lower calorific value and the direct relationship of this variable with brake power compared to that of diesel fuel in all test conditions and all fuel blends. By increasing of biodiesel ratio in the blended fuels, the specific fuel costs were increased at the low percentage of ethanol ratio. But by the increase of ethanol ratio the specific fuel consumption firstly was increased and then slightly decreased at high levels of biodiesel.
Conclusions
The minimum of the specific fuel costs (580 R kW-1h-1) occurred at full load and engine rotational speed of 2139 rpm for pure diesel (B0E0D100). Also, the maximum of specific fuel consumption was obtained by 9951 R kW-1h-1 at 20% engine load and rotational speed of 2800 rpm and for a fuel blend containing 0.8 l biodiesel, 0.4 l ethanol and 1l diesel (B45.2E36.6D18.2).
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biodiesel
 • Ethanol
 • Cost
 • Response surface

 1. Andreoli, C., S. P. Souza, and Cana-de-acúcar.2007. a melhor alternativa para conversão da energia solar e fossil em etanol. Econ Energy 59:27–33.
 2. Anonymous.2007. International Energy Agency (IEA). Biodiesel statistics. IEA energy technology essentials. Paris: OECD/IEA; January 2007.
 3. Armas, O., K. Yehliu, and A.L. Boehman.2010. Effect of alternative fuels on exhaust emis- sions during diesel engine operationwithmatched combustion phasing. Fuel 89:438–56.
 4. Biofuels Platform.2010. ENERS Energy Concept. Production of biofuels in the world; 2010 (available online bhttp://www.biofuels-platform.ch/en/infos/production.php? id=bio-ethanolN last visited: 26 Feb 2010).
 5. Carraretto, C., A. Macor, A. Mirandola, A. Stoppato, and S. Tonon.2004. Biodiesel as alternative fuel: experimental analysis and energetic evaluations. Energy 29:2195–211.
 6. Castillo, E.D. 2007. PROCESS OPTIMIZATION: A Statistical Approach. New York: Springer.
 7. Ghobadian, B., H. Rahimi, A.M. Nikbakht, G. Najafi, and T.F. Yusaf.2009. Diesel engine per- formance and exhaust emission analysis using waste cooking biodiesel fuel with an artificial neural network. Renew Energ 34:976–82
 8. .
 9. Karabektas, M.2009. The effects of turbocharger on the performance and exhaust emissions of a diesel engine fuelled with biodiesel. Renew Energ 34:989–93.
 10. Kim, S., and B.E. Dale. 2005. Environmental aspects of ethanol derived from no-tilled corn grain: nonrenewable energy consumption and greenhouse gas emissions. Biomass Bioenerg 28:475–89.
 11. Lin, B.F., J.H. Huang, and D.Y. Huang. 2009. Experimental study of the effects of vegetable oil methyl ester on DI diesel engine performance characteristics and pollutant emissions. Fuel 88:1779–85.
 12. Lujan, J.M., V. Bermúdez, B. Tormos, and B. Pla. 2009. Comparative analysis of a DI diesel engine fuelled with biodiesel blends during the European MVEG-A cycle: Performance and emissions (II). Biomass Bioenerg 33:948–56.
 13. Myers, R.H., and D.C. Montgomery. 2002. Response Surface Methodology. Process and Product Optimization Using Designed Experiments, 2nd ed.; John Wiley & Sons: New York.
 14. Solomon, B.D., J.R. Barnes, and K.E. Halvorsen. 2007. Grain and cellulosic ethanol: history, economics, and energy policy. Biomass Bioenerg 31:416–25.
 15. Subbaiah, G.V., K.R. Gopal, and S.A. Hussain. 2010. The Effect of Biodiesel and Bioethanol Blended Diesel Fuel on the Performance and Emission Characteristics of a Direct Injection Diesel Engine. ranica Journal of Energy & Environment 3: 211-221.
 16. Von Sivers, M., G. Zacchi, L. Olsson, and B. Hahn-Hägerdal. 1994. Cost analysis of ethanol from willow using recombinant Escherichia coli. Biotechnol Prog 10:555–60.
 17. Xue, J., T.E. Grifta, and A. C. Hansen. 2011. Effect of biodiesel on engine performances and emissions. Renewable and Sustainable Energy Reviews 15 :1098–1116.