با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 بخش مکانیک حرارت و سیالات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

در این پژوهش یک دستگاه گرده‌پاش برای بارورسازی نخل‌های با ارتفاع تنه‌ی 4 تا 9 متر طراحی شد. این گرده‌پاش سبک و قابل حمل شامل یک داکتدفن، کنترل‌کننده‌ی سرعت، سرووتستر و یک بوم فیبر کربن است که بدنه‌ی اصلی دستگاه در بالای بوم و کنترل‌کننده‌ی سرعت و سرووتستر و باتری در پایین بوم تعبیه شده است. به‌منظور ارزیابی میدانی، دستگاه در منطقه‌ی خور در استان اصفهان و روی رقم کبکاب آزمایش گردید. این آزمایش شامل 18 درخت در شش تیمار (پنج تیمار مکانیکی در مقایسه با روش سنتی به‌عنوان تیمار کنترل) در قالب یک طرح کاملاً تصادفی صورت گرفت. بازدهی بارورسازی و میوه‌نشینی در شش تیمار اندازه‌گیری شد. مقایسه میانگین‌ها با آزمون دانکن مشخص نمود که تولید محصول تیمارها اختلاف معنی‌داری نداشت و بنابراین به‌دلیل سادگی و سرعت بالای کار و نداشتن خطر جانی برای کارگر، می‌توان روش مکانیکی را به‌عنوان روش جایگزین توصیه کرد. در این ارزیابی میدانی از آرد ماکارونی به‌عنوان پرکننده استفاده شد.

کلیدواژه‌ها

1. Al-Rawi, O. M. A. 1988. Date palm pollinator.US Patent No.4,751,791.
2. Al-Wusaibai, N. A., A. Ben Abdallah, M. S. Al-Husainai, H. Al-Salman, and M. Elballaj. 2012. A comparative study between mechanical and manual pollination in two premier Saudi Arabian date palm cultivars. Indian Journal of Science and Technology 5: 2487-2490.
3. Boumans, G. 1985. Developments in agricultural engineering 4: grain handling and storage: New York, NY: Elsevier Science Publishing Company, Inc.
4. Brown, G., R. Perkins, and E. Vis. 1970. Mechanical pollination experiments with the Deglet Noor date palm in 1960. Date Growers’ Institute 47: 19-25.
5. Brown, R. M., and E. G. V. Perkins. 1972. Experiments with aircraft methods for pollinating dates. The Punjab Fruit Jurnal 119: 116-127.
6. Carpenter, J. 1981. Improvement of traditional date culture. The Date Palm 1: 1-17.
7. Dowson, V. H. M. 1982. Date production and protection with special reference to North Africa and the Near East. Rome, Italy: FAO. Report no. 35
8. El-Kassas, S. E., and H. M. Mahmoud. 1986. The possibility of pollinating date palm by diluted pollen. Pages 317-322.
9. ElMardi, M. O., H. Esechie, L. M. Ai-Kharousi, and K. M. Abdelbasit. 2002. Effect of pollination method on changes in physical and chemical characteristics of date fruit during development. Agricultural Sciences 7: 21-27.
10. Ghazanfari, M., M. Maharlooie, A. Shirzadifar, and M. Loghavi. 2012. Design, development and evauation of a pneumatic pollinator for reducing pollination time and improving man power and date production efficiency. in 7th conference of farm machinery engineering and mechanization. Shiraz University. (In Farsi).
11. Haffar, I. 1999. Design and performance testing of a micro-duster for date palm pollination. Applied Engineering in Agriculture 15: 267-271.
12. Haffar, I., H. AlJuburi, M. H. Ahmed. 1997. Effect of pollination frequency and pollen concentration on yield and fruit characteristics of mechanically pollinated date palm trees (Phoenix dactylifera var. Khalas). Journal of Agricultural Engineering Research 68: 11-14.
13. Khodabakhshian, R., and B. Emadi. 2016. Determination of ripeness stages of Mazafati variety of date fruit by Raman spectroscopy. Journal of Agricultural Machinery 6: 201-213. (In Farsi).
14. Loghavi, M. 1993. Development of a mechanical date pollinator. Agricultural Mechanization in Asia Africa And Latin America 24: 27-32.
15. Mostaan, A. 2014. Design and developmentof an electric date palm pollinator. Mechanical Science in Agricultural Machinery 1: 13 .(In Farsi).
16. Mostaan, A., S. S. Marashi, and S. Ahmadizadeh. 2010. Development of a new date palm pollinator. in 4th Int. Date Palm Conference. Abu Dhabi, United Arab Emirates.
17. Nielsen, S. S. 2010. Food analysis. Springer.
18. Perkins, R., and P. Burkner. 1974. Mechanical pollination of date palms. California Agriculture 28: 6-7.
19. Robinson, M. L., B. Brown, and C. Williams. 2012. The date palm in southern Nevada. The University of Nevada 23: 1-26.
20. Shafique, M., A. Khan, A. U. Malik, M. Shahid, I. A. Rajvana, B. A. Saleem, M. Amin, and E. Ahmad. 2011. Influence of pollen source and pollination frequency on fruit drop, yield and quality of date palm (phoenix dactylifera L.) CV. Dhakki. Pakistan Journal of Botany 43: 831-839.
21. Teeba.ae. 2017. teeba.ae. http://www.teeba.ae/pollenatomizerextractor.html.
22. Zaid, A., and P. F. De Wet. 1999. Date Palm Cultivation. FAO plant production and protection papers 156.
CAPTCHA Image