با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی لاتین

نویسندگان

گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

پوسته تخم پرندگان، به‌عنوان یک بسته‌بندی طبیعی، از مواد موجود در تخم در برابر آسیب‌های میکروبی و مکانیکی محافظت می‌کند. مصرف مقادیر مناسب کلسیم در جیره عذایی پرنده، به‌عنوان یک عامل مهم و مؤثر در افزایش قدرت و کیفیت پوسته تخم می‌تواند عوارض ناشی از مشکلات پوسته را کاهش دهد. در این مقاله، تأثیر کلسیم جیره غذایی در پنج سطح مختلف بر ویژگی‌های مهندسی تخم بلدرچین ژاپنی در گله بلدرچین مادر در اولین دوره تخم‌گذاری آن‌ها بررسی شده است. مقادیر میانگین جرم، حجم، جرم مخصوص، ضخامت پوسته، قطر بزرگ، قطر میانی و نیروی شکست در امتداد محورهای طولی و عرضی اندازه‌گیری شد. انرژی شکست یا چقرمگی، شیب منحنی پارگی (سختی)، تغییر شکل در امتداد محور طولی و عرضی تا نقطه شکست و همچنین تغییر شکل طولی و عرضی 450 عدد تخم بلدرچین مورد آزمایش بررسی و اندازه‌گیری شد. پارامترهای جرم مخصوص، ضخامت پوسته، نیروی شکست و شیب منحنی شکست تخم بلدرچین همگی بیانگر استحکام پوسته تخم بلدرچین بوده و در مقالات مختلف از هرکدام از این پارامترها برای نشان دادن استحکام و تغییرات استحکام پوسته استفاده شده است. در مطالعه‌ی حاضر تغییرات تمام پارامترهای بیانگر استحکام پوسته تخم در سطوح مختلف تغذیه‌ی کلسیم با یکدیگر همسو بوده و یکدیگر را تایید کردند. با افزایش مقدار کلسیم جیره غذایی بلدرچین از 5/1 به 3 درصد وزنی، حجم و وزن تخم بلدرچین کاهش یافته و ضخامت پوسته تقویت می‌شود. طبق نتایج به‌دست آمده، مقاومت پوسته تخم بلدرچین در امتداد محور عرضی کمی کمتر از محور طولی است، اما انعطاف‌پذیری و انرژی شکست تخم بلدرچین در محور طولی بسیار بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

Open Access

©2020 The author(s). This article is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

1. Alahdadi, I., H. Oraki, and F. ParhizkarKhajani. 2012. Grain Physical Properties of Some Sunflower Cultivars Influenced by Water Deficit Stress. Journal of Agricultural Machinery Engineering 2 (1): 58-66. (In Farsi).
2. Altuntas, E., and A. Sekeroglu. 2008. Effect of egg shape index on mechanical properties of chicken eggs. Journal of Food Engineering 85: 606-612.
3. Ancel, A., and H. Girard. 1992. Eggshell of the domestic guinea fowl. British poultry science 33: 993-1001.
4. Baghani, M., and M. H. Aghkhani. 2016. Effects of Divergent Selection Body Weight and the Quail Laying Eggs on some Physical and Mechanical Properties of Japanese quail Eggs. Iranian Journal of Animal Science Research 8 (1): 216-226. (In Farsi).
5. Buchar, J., S. Nedomova, J. Trnka, and J. Strnkova. 2015. Behaviour of Japanese quail Eggs under Mechanical Compression. International Journal of Food Properties 18: 1110-1118.
6. Corrêa P. C., G. H. H. Oliveira, P. L. Rodrigues, S. C. Campos, and F. M. Botelho. 2010. Hygroscopic equilibrium and physical properties evaluation affected by parchment presence of coffee grain. Spanish Journal of Agricultural Research 8: 694-702.
7. Gonzalez, M. 1995. Influence of age on physical traits of Japanese quail (Coturnixcoturnix japonica) eggs. Ann Zootech 44: 307-312.
8. Jiang, S., C. Luying, S. Cheng, K. Xiao, L. Jingwen, and H. 2013. Jiafa. Effects of dietary energy and calcium levels on performance, egg shell quality and bone metabolism in hens. The Veterinary Journal 198: 252-258.
9. Ketelaere B., T. Govaerts, P. Coucke, E. Dewil, J. Visscher, E. Decuypere, and J. De Baerdemaeker. 2002. Measuring the eggshell strength of 6 different genetic strains of laying hens: Techniques and comparisons. British Poultry Science 43: 238-244.
10. Ketta, M., and E. Tumova. 2016. Eggshell structure, measurements, and quality-affecting factors in laying hens: a review. Czech Journal of Animal Science 7: 299-309.
11. Ketta, M., and E. Tumova. 2018. Relationship between eggshell thickness and other eggshell measurements in eggs from litter and cages. Italian Journal of Animal Science 17 (1): 234-239.
12. Mazzuco, H., and P. Y. Hester. 2005. The effect of an induced molt and a second cycle of lay on skeletal integrity of White Leghorns. Poultry Science 84: 771-781.
13. Mohsenin N. N. 1986. Physical properties of plant and animal materials. Second edition. Gordon and Breach Science Publishers. New York, USA.
14. National Research Council. 1994. Nutrient requirements of poultry. 9th ed. Washington (DC): National Academy of Sciences.
15. Nedomova, S., V. Kumbar, J. Trnka, and J. Buchar. 2016. Effect of the loading rate on compressive properties of goose eggs. Journal of Biological Physics.42: 223-233.
16. North M. O. 1984. Commercial production manual, Third Edition. Van Nostrand Reinhold, New York.
17. Polat, R., S. Tarhan, M. Cetin, and U. Atay. 2007. Mechanical behavior under compression loading and some physical parameters of Japanese quail (Coturnixcoturnix japonica) eggs. Czech Journal of Animal Science 52 (2): 50-56.
18. Robert, J. R., and M. Ball. 1998. Egg shell quality problems: causes and solutions. University of Newengland. Armidals, New south Wales, Australia, 2351.
19. Rohani, A., S. I. Saedi, H. Gerailue, and M. H. Aghkhani. 2015. Prediction of lateral surface, volume and sphericity of pomegranate using MLP artificial neural network. Journal of Agricultural Machinery 5 (2): 292-301. (In Farsi).
20. Roque, L., and M. C. 1994. Soares. Effects of eggshell quality and broiler breeder age on hatchability. Poultry Science 73: 1938-1845.
21. Velayati, E., B. Emadi, M. Khojastehpour, and M. H. Saidirad. The Effect of Moisture Content on Physical Properties of Berberis 1 (1): 1-9.
22. Yannakopoulos, A. L., and A. S. Tserveni-Goussi. 1986. Quality characteristics of quail eggs. British Poultry Science 27: 171-176.
CAPTCHA Image