با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی لاتین

نویسندگان

گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، تاکستان، ایران

چکیده

بخش کشاورزی برای تأمین امنیت غذایی برای جامعه و ایفای نقش مؤثر در تقویت استقلال ملی نیاز به انتقال سریع از معیشت‌های سنتی و معیشتی به مرحله تولید و تجاری‌سازی پیشرفته دارد. مکانیزاسیون رویکردی است که دستیابی بخش کشاورزی به مرحلة تولید تجاری را ممکن می‌سازد. بدون مکانیزاسیون، چشم‌انداز روشنی از کشاورزی پویا و پایدار که بتواند نیازهای غذایی را معقولانه برطرف سازد، متصور نیست. توسعة مکانیزاسیون در جوامع کشاورزی و به‌ویژه در نواحی روستایی کشور با مشکلاتی همراه بوده است که شناخت عوامل مؤثر بر آن می‌تواند به برنامه‌ریزی برای رفع آن‌ها کمک کند. از این رو در تحقیق حاضر به بررسی اثر خردشدن سطوح بهره‌بردران بر توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در دهستان‌های شهرستان جیرفت پرداخته شده ‌است. نوع تحقیق کاربردی است و از نوع توصیفی- تحلیلی است، از روش پیمایشی استفاده شده است و اطلاعات از طریق پرسشنامه از 420 کاربر در شهر جیرفت جمع‌آوری شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی با استفاده از نرم‌افزار اکسپرت چویس 11 انجام شده‌است. یافته‌های تحقیق نشان داد که عامل اجتماعی- خانوادگی در شهر جیرفت عامل اصلی بازدارنده عدم توسعه مکانیزاسیون و فرهنگ-ارتباطی، آموزشی-فنی، حقوقی و قانونی است و عوامل اقتصادی-مالی در اولویت‌های بعدی قرار گرفتند. پیشنهاد شده است که توسعه مکانیزاسیون، نوسازی فناوری نوین، آموزش و ارتقاء، ایجاد اعتماد، اعتبار و تسهیلات مالی برای نوسازی ادوات کشاورزی اجرا شود.

کلیدواژه‌ها

Open Access

©2020 The author(s). This article is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

1. Bagheri, N. 2016. Strategies for the development of agricultural mechanization in micro systems. Promoters (154): 43-47. (In Farsi).
2. Fall Solomon, M., and M. Moradi. 2011. Evaluation of the effects of land consolidation on rural development in rural areas. Geographical studies of arid regions. 2 (6): 85-67. (In Farsi).
3. Gergievsk, K. 2005. Land Consolidation as one of the modes for the enlargement of agricultural land in Macedonia. Journal Central European Agriculture 6 (4): 562-574.
4. Hashemipour, P., and D. Mohammad Zamani.2016. Investigating the Effect of Land Size Relationship on Agricultural Mechanization Indices by Regression Method in Qazvin. Vineyard Biomedical Engineering Journal 5 (2): 1-15. (In Farsi).
5. Hiironen, J., and K. Riekkinen. 2014. Agricultural impacts and profitability of land consolidations. Land Use Policy Volume 55. September 2016. Pages 309-317.
6. Lai, W., and B. Roe. 2015. Estimating the Effect of Land Fragmentation on Machinery Use and Crop Production. Association and Western Agricultural Economics Association Annual Meeting, San Francisco.
7. Lak, M. B., and A. M. Borghaee. 2011. Multi-Criteria Decision Making Based in Choosing an Appropriate Tractor (A Case Study for Hamedan Province). Journal of Agricultural Machinery Engineering 1 (1): 41-47. (In Farsi).
8. Mahdavi, I., and M. Kiani. 2017. Evaluation of barriers to agricultural land integration (case study: villages of Azna city). Iranian Economic Research and Development 48 (2): 342-333. (In Farsi).
9. Mohammad Zadeh, L., and D. A. Fenech. 2015. Analysis and evaluation of the effects of land consolidation in agricultural economy with an emphasis on agricultural development. The 3rd National Conference of Academic Students in Agriculture and Natural Resources. Karaj. Campus of Agriculture and Natural Resources of Tehran University. (In Farsi).
10. Nijibkhirabadi, H., and T. Maghsoudi.2010. Agricultural land degradation Challenges for agricultural development (factors and solutions). National Conference on Agricultural and Natural Resources Contribution to the Development of the Islamic Republic of Iran in Horizon 2025. Rasht. Islamic Azad University of Rasht Branch. (In Farsi).
11. Rezvani Alvar, M., and H. Rachel. 2014. History of Agricultural Mechanization in Iran and Its Policies in Development Plans. Second National Conference on Agriculture and Sustainable Natural Resources. Tehran. Educational institute of Mehr Arvand. Advocacy group for environmental lovers and the Iranian Nature Conservation Association. (In Farsi).
12. Saiedirad, M. H., and S. A. Parhizgar. 2011. Study on Agricultural Mechanization Indexes of Small Farms in Khorasan Razavi Province and Suggesting Possible Improvement. Journal of Agricultural Machinery Engineering 1 (1): 48-53. (In Farsi).
13. Saati, T. L. 1998. Decision making for manager. Translated by Ali Asghar Tofighi. Organization of industrial management. Publication: Tehran. (In Farsi).
14. Samati, M., and M. Asghari. 2003. Priority of development in industrial sector in Isfahan Province based on AHP method. Journal Commodity Research 4 (10). p27. (In Farsi).
15. Secretariat of the Fourth Program Headquarters. 2005. National Document for Development of Agriculture and Natural Resources in the Fourth Development Plan. Editor: Bahram Khazin. Tehran. Publisher: Agricultural Planning and Economics Research Institute, Process Management and Research Findings. (In Farsi).
16. Sobhani Fard, Y. 2017. Statistical Analysis. Tehran. University of Science and Industry. (In Farsi).
17. TurkiBoldaji, B., and Y. Ghanbari. 2013. Identifying and Analyzing the Factors Affecting the Development of Agricultural Mechanization Case Study: Borujen County. The 2nd National Conference on Sustainable Agriculture and Sustainable Environment. Hamedan. Tomorrow's environmental think tank. (In Farsi).
CAPTCHA Image