با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

برنج به عنوان دومین ماده غـذایی ارزشـمند، نقـش مهمـی در تغذیـه جمعیـت جهان دارد هدف از این تحقیق طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه اندازه گیر تلفات کمباین برنج با استفاده از حسگر پیزوالکتریک در مقیاس آزمایشگاهی می­باشد. در تحقیق حاضر از صفحه مشبکی به ابعاد 60×100 سانتی متر مربع که قطر مشبک های آن 7 میلی­متر بوده برای جداسازی بذر برنج از کاه و کلش استفاده شد. بذرهای جدا شده از این قسمت روی صفحه زیرین می­ریزند که از طریق 4 شبکه جداگانه روی حسگرهای مورد نظر سقوط کرده و پالس های مورد نظر از حسگرها به اپراتور ارسال و در صفحه نمایشگر نشان داده می­شود. میزان  تلفات دانه در انتهای کمباین با استفاده از حسگر پیزوالکتریک بررسی شد. نمونه مورد آزمایش در این تحقیق یک کیلوگرم کاه و کلش به همراه 52گرم شلتوک است که معادل تلفات سه درصدی در انتهای کمباین می­باشد. تیمارهای مورد استفاده، سرعت دورانی، شیب صفحه مشبک و رطوبت نمونه بوده که هر کدام در سه سطح و در سه تکرار مورد آزمایش قرار گرفت. سپس با استفاده از طرح کاملا تصادفی تجزیه و تحلیل آماری انجام شد. برای تجزیه و تحلیل آماری عملکرد دستگاه، از نرم افزار GenStat استفاده شد. نتایج تحقیقات نشان داد بهترین عملکرد دستگاه در سرعت دورانی 100 دور در دقیقه، رطوبت 12 درصد نمونه آزمایشی و شیب صفحه مشبک 25 درجه معادل 51/95% می باشد. کمترین میزان عملکرد نیز در سرعت دورانی 100 دور در دقیقه، رطوبت 24 درصدی نمونه آزمایشی و شیب صفحه مشبک 45 درجه 70% می­باشد.

کلیدواژه‌ها

 1. 1. Aghagolzadeh, H., 2005. Specifications of machinery needed for mechanized rice cultivation. 11th National Rice Conference of the country. Qazvin Agricultural Jihad Organization Agricultural Statistics 2018.
  2. Bernhardt, G., and Hubner, R., 2010. Patent No. 0199291. United States.
  3. Ferreira, D. B., O. O. Ferreira, A. S. Alonco., and H. Bley., 2001. Grain loss monitoring during all harvest season (gathering and processing losses), in the irrigated rice crop, and its results in reduction losses due to immediate adjustments in the combines. paper No. 011075. ASAE, Annual International Meeting, Sacramento, California, USA.
  4. Harisson, H.B., 1991. Rotor power and losses of an axial-flow combine. Trans. ASAE. 34(1): 60-64.
  5. Hedayatipour, A., and Rahmati, M., 2007. Study of drying temperature and final moisture content of rice on crop yield and conversion coefficient of high yield varieties in Mazandaran province. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources. Cover 13. Number 6.
  6. Karimi, H., Navid, H., Rostami, A., and Taheri hajivand, A. 2005. Design and Construction of a Grain Loss Monitor for Combine Harvester Using Load Cell. Journal of Agricultural Mechanization. Volume 1, Number 1.
  7. Kim W. Eldredge., and Blyth Rd, Clara., 2001. Grain loss Indicator. United States Patent. Number 4,490, 964.
  8. Lashgari, M, 2009. Implementation and evaluation of fuzzy logic controller for automated grain combine adjustment. Journal of Agricultural Engineering Research. Cover 1. Number 3.
  9. Mostofi sarkari, M.R., Valiahdi, M. S., and Ranjbar, I., 2014. Field Assessment of End-of-Grain Combine Harvesters Equipped with a Grain Loss Monitor in JD-955 and JD-1165 Combines, Journal of Agricultural Machinery, Vol. 4, No. 2.
  10. Mostofi Sarkari, M., R. 2009. Field Evaluation of grain loss monitor in different harvesting conditions on combine JD 955. In: Proceedings of 5th National Conference of Agricultural Machinery Engineering and Mechanization .Agriculture Faculty. Mashhad University. pp. 946-956. (In Farsi).
  11. Sharifi sangdeh, S., 2018. Investigation of the effect of grain moisture and type of 4LZ-2.5A and ICR20 combines on mortality of different rice harvesting units. Second National Conference on Harvesting and After Harvesting of Agricultural Technology, Mashhad, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research Center.
  12. Statistical Center of Iran, 2019.
  13. Tabatabaei, R., Aghagolzadeh, H., and B. Bakhshi., 2013. Field Testing and Evaluation of a Complete Nutrition Harvesting Combine.7th National Congress of Agricultural Machinery and Mechanization.
  14. Taheri, A., Navid, H., Rostami, H., and Karimi, H., 2019. Field Assessment of Combine Seed Loss Monitoring Machine. 6th Scientific Research Congress on Development and Promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources in Iran.
  15. Valiahdi, M. S., Rangbar, I., Mostofi Sarkari, M, R., and Majdi, M., 2014. Investigation of Processing Losses on a Jundir Model 1165 Combine with a Grain Loss Monitor. National Conference on Non-Agent Defense in Agriculture.
  16. William P., Strelioff., G, William S, Elliott., and Dale Johnson., 1977. Grain loss Monitor. United States Patent. Number 4,036,065.
  17. Zhao, Z.,Y. Li, J. Chen., and J. Xo., 2011. Grain separation loss monitoring system in combine harvester. Computers and Electronics in Agriculture , 183-188.