با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی لاتین

نویسنده

فردوسی مشهد

چکیده

به منظور افزایش بازده سوخت موتورهای تراکتورهای کشاورزی، کنترل بهینه سطوح برهم کنش برای بهبود عملکرد موتور  به ویژه در توسعه سطح بوش سیلندر بسیار چشمگیر می شود. از این رو، فن آوری هونینگ پلاتو بر روی بوش سیلندر موتورهای خودرو و تراکتور طراحی شد. یک سطح صاف یا پلاتو در واقع بجا گذاشتن سطوح لغزشی همراه با مناطق تنش پسماند بالا می باشد، اگرچه یک مدل هاشور متقاطع از شیارهای سطح برای نگهداری روغن نگهداری وجود دارد. در مقابل، شیارهای سطح ایجاد شده از طریق عملیات هونینگ به عنوان مخزن روغن می تواند بر ایجاد فشار دینامیکی سیال بر روی سطوح، تأثیر منفی بگذارد. بر این اساس، درک بهتری از سطوح تولید شده در طی فرآیند هونینگ پلاتو  برای بهینه سازی فرآیند ضروری است. بدین منظور، برخی آزمایشات روی یک بوش سیلندر موتور پرکنیز 248/4 (مربوط به تراکتور مسی فرگوسن 285) تولیدی شرکت کیهان صنعت قائم انجام شد. سپس، آزمون های اصطکاک و سایش با حرکات رفت و برگشتی برای مقایسه روانکاری سطوح بوش سلندر با تیمارهای مختلف هونینگ پلاتو انجام شد. درنهایت، مقایسه ای بین اصطکاک و ساییدگی سطوح از جمله عمق های مختلف پروفیل ها، که به عنوان تیمارهای مختلف هونینگ موتور دیزل دریایی استفاده شده و آنهایی که دارای سطوح تصادفی بوده انجام گردید. بر اساس نتایج، مقادیر بالای سایش با ایجاد فعل و انفعالات بیشتر از تماس های زبری و فیلم های نسبتاً نازک، در مقایسه با آزمون با تیمارهای هونینگ شیار کم عمق تولید شد.

کلیدواژه‌ها