با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

با افزایش جمعیت جهان، نیاز به تولید مواد غذایی بیشتر نیز افزایش می­یابد. فناوری پلاسما یکی از روش­هایی است که می­تواند رشد گیاه را بهبود بخشد. پلاسمای سرد در افزایش شاخص­های رشد و جوانه­زنی موثر است. در این مقاله، تأثیر پلاسمای سرد بر پایه تخلیه کرونا بر جوانه­زنی ارقام نخود عادل، منصور و آزاد بررسی شد. در روش تخلیه کرونا، از خلا نسبی استفاده شد. پژوهش در قالب یک طرح آزمایشی فاکتوریل بر پایه بلوک­های کامل تصادفی انجام شد. بذرهای مواجهه داده شده با پلاسما و بذرهای بدون مواجهه در شرایط یکسان برای جوانه­زنی نگهداری شدند. نتایج نشان داد سرعت جوانه­زنی در بذرهایی که به مدت 60 ثانیه مواجهه با پلاسمای سرد داشتند، بیشتر از بذرهای بدون مواجهه بود. همچنین بذرهای ارقام عادل و منصور که به مدت 30 ثانیه در مواجهه با پلاسمای سرد قرار گرفتند، دارای طول ریشه بیشتری نسبت به بذرهای بدون مواجهه بودند. پس از تجزیه و تحلیل آماری، مشخص شد که طول ریشه در شرایط یکسان، در مدت زمان مواجهه 30 ثانیه در معرض پلاسمای سرد، دارای اختلاف معنی­ داری در سطح 5% نسبت به حالت­های مواجهه 60 ثانیه و بدون مواجهه با پلاسمای سرد دارد. تصاویر میکروسکوپی از سطح خارجی و بافت داخلی سلول بذر در نمونه­ ها مورد بررسی قرار گرفت. بررسی­ ها نشان دادند که سطوح خارجی بذرهای در معرض پلاسمای سرد نسبت به حالت بدون مواجهه با پلاسما هموارتر و دارای برجستگی کمتری هستند. این تغییر می­تواند خاصیت آب دوستی را افزایش دهد. اما در مواجهه بذر با پلاسمای سرد، تغییری در بافت داخلی سلول مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها