با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

این تحقیق با هدف ارزیابی سه روش مختلف هلینگ‌آپ نیشکر در دو بافت خاک و سه سرعت پیش‌روی متفاوت انجام شد. تیمارهای تحقیق عبارتند از: بافت خاک (کلی‌لوم و سیلتی‌کلی‌لوم)، روش‌های هلینگ‌آپ (زیرشکن 6 شاخه+ زیرشکن 10 شاخه، زیرشکن 8 شاخه+ دستگاه هلینگ‌آپ شماره 1 و زیرشکن 8 شاخه+ دستگاه هلینگ‌آپ شماره 2) و سرعت‌های پیش‌روی ماشین (5، 6 و 7 کیلومتر در ساعت). طرح آزمایشی در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در اراضی کشت و صنعت امیرکبیر استان خوزستان انجام شد. خصوصیات فیزیکی مورد نظر در این تحقیق شامل، قطر متوسط کلوخه‌ها، وزن مخصوص ظاهری، یکنواختی سطح خاک، نفوذپذیری آب در خاک و اندازه عمق جوی (ارتفاع پشته) می‌باشد. برای مقایسه تیمارها از تجزیه واریانس و آزمون دانکن با استفاده از نرم‌افزار SAS 9.4 استفاده شد. نتایج نشان داد قطر متوسط وزنی کلوخه‌ها، جرم مخصوص ظاهری خاک، یکنواختی سطح خاک و نفوذپذیری آب در خاک در تیمارهای بافت خاک، نوع ماشین هلینگ‌آپ و سرعت پیش‌روی دارای اختلاف معنی‌دار می‌باشند. مقایسه میانگین‌ها نیز نشان داد تیمار بافت کلی‌لوم، زیرشکن 6 شاخه+ زیرشکن 10 شاخه در سرعت 7 کیلومتر بر ساعت کوچک‌ترین قطر متوسط وزنی کلوخه‌ها (06/16 میلی‌متر) را به خود اختصاص داده است. استفاده از زیرشکن 6 شاخه+ زیرشکن 10 شاخه در هلینگ‌آپ در بافت کلی‌لوم و سرعت 5 کیلومتر در ساعت، جرم مخصوص ظاهری خاک را نیز به‌صورت معنی‌داری کاهش می‌دهد. کمترین ضریب تغییرات یکنواختی سطح خاک مزرعه در تیمار هلینگ‌آپ با زیرشکن 8 شاخه+ دستگاه هلینگ‌آپ شماره 1 در بافت کلی‌لوم و سرعت پیش‌روی 7 کیلومتر بر ساعت به‌دست آمد. بیشترین سرعت نفوذپذیری آب در خاک پس از عملیات هلینگ‌آپ با زیرشکن 6 شاخه+ زیرشکن 10 شاخه در بافت کلی‌لوم 32/2 سانتی‌متر در ساعت به‌دست آمد. شاخص اندازه عمق جوی (ارتفاع پشته) نیز در همه‌ی تیمارهای اندازه‌گیری شده در محدوده‌ی قابل قبول (10-15 سانتی‌متر) بود.