با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی لاتین

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

3 استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

در این مطالعه، تأثیر پارامترهای سیستم خشک‌کن فروسرخ شامل توان فروسرخ، فاصله موسیلاژ از سطح لامپ، ضخامت موسیلاژ بر روی سینتیک خشک شدن و شاخص‌های رنگ (L*، a*، b* و ΔE) موسیلاژ دانه مرو در سیستم خشک‌کن فروسرخ بررسی شد. داده‌های آزمایشگاهی نسبت رطوبت با 7 مدل تجربی لایه‌نازک مختلف برازش داده شد. مشخص شد که مدل پیج بهترین تناسب را برای نشان دادن رفتار سینتیکی دارد و به‌طور قابل قبولی رفتار خشک‌کردن فروسرخ موسیلاژ دانه مرو را با کمترین مقادیر میانگین خطای مربع (MSE)، جذر میانگین مربعات خطا (RMSE)، میانگین خطای مطلق (MAE) و خطای استاندارد (SE) و بیشترین مقدار ضریب همبستگی (r). مقادیر MSE ،RMSE و MAE برای همه آزمایش‌ها به ترتیب در محدوده 0011/0-0001/0، 0325/0-0104/0 و 0271/0-0087/0 بود. متوسط نفوذ مؤثر رطوبت (Deff) با افزایش توان لامپ از 150 به 375 وات از 9-10×61/4 به 9-10×8/15 مترمربع بر ثانیه افزایش یافت، اما با افزایش فاصله موسیلاژ از 4 به 12 سانتی‌متر و کاهش ضخامت موسیلاژ از 5/1 به 5/0 سانتی‌متر، این ضریب به ترتیب از 9-10×4/14 به 9-10×16/5 مترمربع بر ثانیه و از 9-10×2/13 به 9-10×31/4 مترمربع بر ثانیه کاهش یافت. افزایش توان تابش فروسرخ تأثیر مثبتی بر شاخص زردی (افزایش 78/19 درصدی در شاخص b*) موسیلاژ دانه مرو خشک شده داشت. همچنین، شاخص تغییرات رنگ (ΔE) را از 05/16 به 59/17 افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات