با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

ترموکمپرسور یا اجکتور به منظور افزایش آنتالپی بخار در صنایع تبدیلی مورد استفاده قرار می گیرد. هزینه ساخت و تعمیر نگهداری پایین در کنار ساختار ساده آن باعث افزایش کاربرد این تجهیز در زمینه های مرتبط صنعتی و کشاورزی شده است. پارامترهای ورودی به ترموکمپرسور شامل مشخصات ترمودینامیکی بخار محرک و بخار مکشی مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر روی عملکرد یک ترموکمپرسور می باشند. در این مطالعه 4 سطح فشار بخار محرک شامل فشار 7/3 بار، 5 بار، 10 بار و 15 بار به عنوان سطوح مختلف فشار ورودی بخار محرک مورد بررسی قرار گرفته است. از مدل آشفتگی تحقق پذیر برای شبیه سازی آشفتگی های داخل جریان استفاده شده است ویژگی های ترمودینامیکی جریان های ورودی و تغییرات آن‌ها در خروجی، مانند فشار، سرعت، عدد ماخ و نسبت های جرمی به ازای فشارهای مختلف بخار محرک استخراج شده و مورد بحث قرار گرفته اند. نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن پارامترهای عملکردی، عدم وجود جریان های بازگشتی و همچنین میزان تقویت فشار و دما، فشار 15 بار بهترین عملکرد را در بین 4 سطح اولیه مورد بررسی به خود اختصاص داده است. در استفاده از فشار محرک 15 بار، فشار بخار مکشی 1/0 بار، در خروجی تقویت شد و به مقدار ۳/۰ بار افزایش پیدا کرد. همچنین دما افزایشی قابل‌توجهی نسبت به جریان مکشی داشت و به مقدار 135 درجه سلسیوس رسید. همچنین با اعمال فشار بخار محرک 15 بار، به ترتیب مقادیر 59/0 و 41/0 برای نسبت های جرمی محرک و مکشی خروجی دیفیوزر به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات