با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 گروه مهندسی برق- مخابرات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

حمل‌ونقل میوه و سبزی تازه به‌دلیل اثرگذاری پارامترهای مختلف موضوع پیچیده‌ای است. بسته‌بندی میوه یکی از پارامترهای ضروری در کاهش صدمات مکانیکی ناشی از حمل‌ونقل است. اطلاعات دقیق در مورد وضعیت جاده‌ای و شرایط حمل‌ونقل هر منطقه به طراحان جعبه کمک می‌کند تا شبیه‌سازی دقیقی از شرایط موجود داشته باشند. هدف از این تحقیق اندازه‌گیری شتاب ارتعاش کف کامیون برای حمل‌ونقل جاده‌ای در بزرگراه‌های کشور بود. یک شبکه حسگر بی‌سیم متشکل از سه گره حسگر با شتاب‌سنج سه محوره برای اندازه‌گیری شتاب لحظه‌ای در جلو و عقب کامیون‌های دارای سامانه تعلیق فنری به‌کار گرفته شد. مقادیر شتاب اندازه‌گیری شده توسط پایگاه داده جمع‌آوری و در لپ‌تاپ ذخیره گردید. در مقایسه با استاندارد ASTM 4728، سطوح چگالی طیف توان کامیون در بزرگراه برای بازه فرکانسی 35-1 هرتز بیشتر از استاندارد و برای بازه فرکانسی 200-35 هرتز کمتر از استاندارد بود. متوسط ریشه میانگین مربعات شتاب در راستاهای عرضی، طولی و عمودی کامیون‌های سنگین به‌ترتیب 0.406، 0.236 و G 0.654 به‌دست آمد. برای کامیون با سیستم تعلیق فنری، بالاترین مقادیر PSD در فرکانس‌های کمتر از 6 هرتز اتفاق افتاد و بازه فرکانسی 4-3 هرتز به‌عنوان فرکانس غالب تعیین گردید. یافته‌های تحقیق می‌تواند در شبیه‌سازی شرایط حمل‌ونقل و برای برنامه‌ریزی میزهای ارتعاشی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Open Access

©2022 The author(s). This article is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

 1. Bachmann, J., and R. Earles. 2000. Postharvest handling of fruits and vegetables. Appropriate Technology Transfer for Rural Areas: 1-19.
 2. Chonhenchob, V., S. P. Singh, J. J. Singh, S. Sittipod, D. Swasdee, and S. Pratheepthinthong. 2010. Measurement and analysis of truck and rail vibration levels in Thailand. Packaging Technology and Science 23: 91-100.
 3. Chonhenchob, V., S. Sittipod, D. Swasdee, P. Rachtanapun, S. Singh, and J. A. Singh. 2009. Effect of truck vibration during transport on damage to fresh produce shipments in Thailand. Industrial Technology: 6.
 4. Garcia Romeu Martinez, M. A., S. P. Singh, and V. A. Cloquell Ballester. 2008. Measurement and analysis of vibration levels for truck transport in Spain as a function of payload, suspension and speed. Packaging Technology and Science 21: 439-451. https://doi.org/10.1002/pts.798.
 5. Gebresenbet, G., S. Aradom, F. S. Bulitta, and E. Hjerpe. 2011. Vibration levels and frequencies on vehicle and animals during transport. Biosystems Engineering 110: 10-19. https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2011.05.007.
 6. Hinsch, R., W. Craig, D. Slaughter, and J. Thompson. 1992. Vibration of fresh fruits and vegetables during refrigerated truck transport. American Society of Agricultural Engineers 36 (4): 1039-1042. DOI: 13031/2013.28431.
 7. Ishikawa, Y., H. Kitazawa, and T. Shiina. 2009. Vibration and shock analysis of fruit and vegetables transport-Cherry transport from Yamagata to Taipei. Japan Agricultural Research Quarterly: JARQ 43: 129-135.
 8. La Scalia, G., M. Enea, R. Micale, O. Corona, and L. Settanni. 2015. Damage to strawberries caused by simulated transport. International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering 9 (5).
 9. Lu, F., Y. Ishikawa, H. Kitazawa, and T. Satake. 2010. Effect of vehicle speed on shock and vibration levels in truck transport. Packaging Technology and Science 23: 101-109. DOI: 1002/pts.882.
 10. Lu, F., Y. Ishikawa, T. Shiina, and T. Satake. 2008. Analysis of shock and vibration in truck transport in Japan. Packaging Technology and Science 21: 479-489.
 11. Mansouri Alam, A., and E. Ahmadi. 2018. Determination of Bruising Damages of Tomato during Road Transportation Process. Journal of Agricultural Machinery 8 (1): 185-196. (In Persian). http://doi.org/10.22067/jam.v8i1.59189.
 12. Park, J., S. Choi, and H. M. Jung. 2020. Measurement and Analysis of Vibration Levels for Truck Transport Environment in Korea. Applied Sciences 10: 6754. https://doi.org/10.3390/app10196754.
 13. Ranathunga, C., H. Jayaweera, S. Suraweera, S. Wattage, K. Ruvinda, and T. Ariyaratne. 2010. Vibration effects in vehicular road transportation. Proceedings of the Technical Sessions 26: 9-16.
 14. Rissi, G. O., S. P. Singh, G. Burgess, and J. Singh. 2008. Measurement and analysis of truck transport environment in Brazil. Packaging Technology and Science 21 (4): 231-246. https://doi.org/10.1002/pts.797.
 15. Rostampour, V., and A. M., Motlagh. 2018. Evaluation of the bruising susceptibility of apple in transport conditions. Bulgarian Journal of Agricultural Science 24 (5): 902-908.
 16. Ruiz Garcia, L., P. Barreiro, J. Rodriguez Bermejo, and J. Robla. 2007. Monitoring the intermodal, refrigerated transport of fruit using sensor networks. Spanish Journal of Agricultural Research 5 (2): 142-156. DOI: 5424/sjar/2007052-234.
 17. Shahbazi, F., A. Rajabipour, S. Mohtasebi, and S. Rafie. 2010. Simulated in-transit vibration damage to watermelons. Journal of Agricultural Science and Technology 12: 23-34.
 18. Singh, S. P., A. Sandhu, J. Singh, and E. Joneson. 2007. Measurement and analysis of truck and rail shipping environment in India. Packaging Technology and Science: An International Journal 20 (6): 381-392. https://doi.org/10.1002/pts.764.
 19. Soleimani, B., and E. Ahmadi. 2014. Evaluation and analysis of vibration during fruit transport as a function of road conditions, suspension system and travel speeds. Engineering in Agriculture, Environment and Food 8 (1): 26-32. https://doi.org/10.1016/j.eaef.2014.08.002.
 20. Springael, J., A. Paternoster, and J. Braet. 2018. Reducing postharvest losses of apples: Optimal transport routing (while minimizing total costs). Computers and electronics in agriculture 146: 136-144. https://doi.org/10.1016/j.compag.2018.02.007.
 21. Vigneault, C., J. Thompson, S. Wu, K. C. Hui, and D. LeBlanc. 2009. Transportation of fresh horticultural produce. Postharvest Technologies for Horticultural Crops 2: 1-24.
 22. Vursavuş, K., and F. Özgüven. 2004. Determining the effects of vibration parameters and packaging method on mechanical damage in golden delicious apples. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 28 (5): 311-320.
 23. Wasala, W., D. Dharmasena, T. Dissanayake, and B. Thilakarathne. 2015. Vibration simulation testing of banana bulk transport packaging systems. Tropical Agricultural Research 26 (2): 355. DOI: 4038/tar.v26i2.8098.
 24. Yenge, G. B., and U. Nidoni. 2014. Transportation losses in fresh fig (Ficus Carica) fruits. International Journal of Farm Sciences 4 (3): 100-109.
 25. Zhang, L. W., C. Yang, Y. Wang, D. Pan, X. Meng, and T. Tong. 2011. Vibration and impact performance tests of cherry tomato transport packages. Transactions China Society Agriculture Machinery 42 (3): 125-130.
 26. Zhou, H., and Z. W. Wang. 2018. Measurement and analysis of vibration levels for express logistics transportation in South China. Packaging Technology and Science 31: 665-678. https://doi.org/10.1002/pts.2404.
 27. Zhou, R., S. Su, L. Yan, and Y. Li. 2007. Effect of transport vibration levels on mechanical damage and physiological responses of Huanghua pears (Pyrus pyrifolia Nakai, cv. Huanghua). Postharvest Biology and Technology 46 (1): 20-28. https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2007.04.006.
CAPTCHA Image