با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مکانیک بیوسیستم، انرژی های تجدید پذیر، دانشگاه آزاد اقلید، اقلید، ایران،

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

ارائه راه‌کارهای جدید برای بهبود فرایند و کاهش زمان خشک شدن و همچنین توسعه خشک کردن در مهار زباله‌های تر یکی از مسائل مهم در حفظ سلامت جامعه است. خشک کردن می تواند از طریق کاهش رطوبت، ذخیره سازی برای آینده، حمل ونقل آسان، بهبود ارزش های گرمایی و وابستگی کمتر به سوخت های فسیلی، کاهش بوی زباله، کاهش ضایعات وکاهش اثرات زیست محیطی را به دنبال داشته باشد. در این راستا جهت مطالعه رفتار خشک شدن ضایعات غذایی یک نمونه خشک کن کابینتی طراحی ، ساخته و ارزیابی شد. توان حرارتی معادل Kw7/2 به عنوان منبع گرمایش هوای ورودی محاسبه گردید. در این راستا طبق محاسبات انجام شده از یک فن گریز از مرکز با حجم هوای m3h-1 310 ،rpm 2800 و 110 pa برای ایجاد جریان هوا در خشک‌کن استفاده شد. سینی خشک کن دارای مجاری هواگذر میانی و جانبی بود. تاثیر سه سطح دمای 50 ،60 وc ˚70 و سه سطح سرعت جریان هوای ورودی 1 ، 5/1 و ms-1 2 بر مدت زمان، شدت خشک شدن و میزان مصرف انرژی خشک کردن ضایعات غذایی با ضخامتcm 3 مورد بررسی قرار گرفت و نمودارهای نسبت رطوبت و شدت خشک شدن استخراج شد. نتایج نشان داد تمام فرایند خشک شدن در دوره نزولی رخ داده است. مصرف انرژی در دمای c ˚70 بیشترین و در دمای c ˚50 کمترین مقدار است. مقدار انرژی فعالسازی برای توده ضایعات غذایی در سه سطح سرعت، مقدار ثابت J mol-1 44/10417 بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image