با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثر سرعت پیشروی کمباین و عملکرد مزارع گندم بر میزان افت کمباین کاه‌کوب و تحلیل اقتصادی استفاده از این نوع کمباین‌ها، در شهرستان ازنا انجام شد. کمباین‌های مورد بررسی، مدل‌های جاندیر 1055 و 1165 بودند. آزمایش‌ها به‌صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شدند که عملکرد مزارع گندم به‌عنوان عامل اصلی و دو تیمار مدل کمباین کاه‌کوب و سرعت پیشروی کمباین‌ها به‌صورت فاکتوریل در کرت‏های فرعی قرار گرفتند. ظرفیت کمباین و اختلاف درآمدهای حاصل از برداشت با کمباین کاه‌کوب و معمولی محاسبه گردید. نتایج نشان داد علاوه بر اثرات اصلی، اثر متقابل دوگانه و سه‏گانه تیمارها نیز بر صفات ریزش دماغه، افت‌های بدنه کمباین، انتهای کمباین، واحد کوبنده، واحد تمیزکننده، افت کل کمباین و افت کیفی کمباین کاه‌کوب معنا‏دار می‌باشد. افت کمباین کاه‌کوب به شدت متأثر از سرعت پیشروی و عملکرد مزارع (تغذیه) است. در مجموع، میزان افت کمباین کاه‌کوب حدود 2.22% بیش‌تر از کمباین معمولی به‌دست آمد که بیش‌ترین افت مربوط به افت انتهای کمباین کاه‌کوب بود. بررسی اقتصادی نشان داد که در مناطقی که دامپروری در کنار زراعت رواج دارد و کاه ارزش اقتصادی بالایی دارد، استفاده از کمباین کاه‌کوب اقتصادی‌تر از کمباین معمولی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Open Access

©2022 The author(s). This article is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

 1. Anonymous. (2017). Technical instructions for combine harvesters and harvesting. Agricultural Engineering Research Institute, Ministry of Agriculture Jihad, Iran.
 2. Behroozi-Lar, M. (2000). Principles of Design of Agricultural Machinery. Scientific Publish Center of Islamic Azad University. Tehran, Iran. (in Persian).
 3. FAO. (2019). Resources, Statistics. FAOSTAT. http://www.fao.org/faostat/en/#data.
 4. Gheleshkhani, A. (2017). Wheat Harvesting Performance of the Straw Mounting Compare with a Usual Type. Biomedical Engineering, 6(3), 1-9. Doi: 10.3390/su12124936.
 5. Jahad Agricultural Organization of Lorestan. (2020). Agricultural product statistics. Crop production. Office of the deputy of plant production improvement.
 6. Jalali, A., & Abdi, R. (2014). The effect of ground speed, reel rotational speed and reel height in harvester losses. Journal of Agriculture and Sustainability, 5(2), 221-231.
 7. Karmulla Chaab, R., Karparvarfard, S., Rahmanian-Koushkaki, H., Mortezaei, R., & Mohammadi, M. (2020). Predicting header wheat loss in a combine harvester, a new approach. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 19(2), 179-184. https://doi.org/10.1016/j.jssas.2018.09.002.
 8. Khosravani, A., & Rahimi, H. (2006). Elevation of wheat losses for a combine harvesting in Fars province. Journal of Agricultural Engineering Research, 6(25), 113-130. (in Persian).
 9. Mirzazadeh, A., Abdollahpour, S. H., & Moghadam, M. (2011). Effect of Design Parameters on Separation of Grain in Thresher to Minimize Separation Loss of Combine. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 21(3), 1-11. (in Persian).
 10. Mohd, A. A., Omar, A. R., Mutasim, E. A., & Mamou, I. D. (1997). On farm evaluation of combine harvester losses in the Gezira Scheein Sudan. 28(2): 23-25. https://doi.org/10.51542/ijscia.v2i2.17.
 11. Patel, S. K., & Varshney, B. P. (2007). Effect of Operational Speed and Moisture Content of Wheat Crop on Plot Combine Harvest. Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America, 38(4), 51-55.
 12. Rahama, A. M., & Ali, M. E. (1990). On farm evaluation combain harvester losses in the Gomin in Sudan. Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America, 20(2), 27-31.
 13. Rahmati, M. H., Razdari, A., Izadi, M., & Yoosefian, S. H. (2015). Evaluation and comparison of wheat harvest losses for two common combines in Khorramabad Township. Journal of Researches in Mechanics of Agricultural Machinery, 3(1), 1-8 (in Persian).
 14. Rostami, S., Lotfalian, M., & Hoseinzadeh-Samani, B. (2018). Assessment and Comparison of Conventional and Straw Walker Combines Harvesting Losses in Fars Province. Agricultural Mechanization and Systems Research, 19(70): 85-96. (in Persian). https://doi.org/10.22092/erams.2018.107988.1140
 15. Sabir, M. S., Igbal, M., & Yasin, M. (2005). Influence of selected combine and crop parameters on kernel damage and threshability of wheat. Pakistan Journal of Agricultural Sciences, 42(3-4), 112-116.
 16. Sheraddin, B., & Ghulan, J. (1991). Influence of timing and date of harvest on wheat grain losses. AMA, 22(2): 56-58.
 17. Sotnar, M., Pospisil, J., Marecek, J., Dokukilova, T., & Novotny, V. (2018). Influence of the Combine Harvester Parameter Settings on Harvest Losses. Acta Technologica Agriculturae, 21(3), 105-108. https://doi.org/10.2478/ata-2018-0019.
 18. Sumner, P. E., & Williams, E. J. (2012). Measuring field losses from grain combines. University of Georgia. College of Agricultural and Environmental Sciences.
 19. White, J. A., Case, K. E., & Pratt, D. B. (2012). Principle of engineering economic analysis. 6th Edition. Wiley.
CAPTCHA Image